Sisällysluettelo

Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Australian välillä (SopS 35–36)

Australia

Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28.11.2008/752 (SopS 35/2009)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2008 Suomen tasavallan ja Australian välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 12.6.2009/439 (SopS 36/2009)

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Australian välillä sosiaaliturvasta Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2008 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä lokakuuta 2008 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 28 päivänä marraskuuta 2008 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä toukokuuta 2009, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 28 päivänä marraskuuta 2008 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (752/2008) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Sopimus sosiaaliturvasta Suomen tasavallan ja Australian välillä

Suomen tasavallan hallitus ja Australian hallitus (jäljempänä ”sopimuspuolet”), jotka haluavat vahvistaa maittensa välisiä ystävällisiä suhteita ja jotka ovat päättäneet yhteensovittaa sosiaaliturvajärjestelmänsä ja poistaa kaksinkertaisen vakuuttamisen lähetetyiltä työntekijöiltä, ovat sopineet seuraavasta.

I osa

Yleiset määräykset

1 artikla

Määritelmät

1. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, tässä sopimuksessa

a) ”etuus” tarkoittaa sopimuspuolen etuutta, eläkettä tai rahaetuutta, josta säädetään kyseisen sopimuspuolen lainsäädännössä ja johon luetaan mukaan kaikki etuuteen, eläkkeeseen tai rahaetuuteen maksettavat lisäosat, korotukset tai lisät, jotka suoritetaan kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, mutta Australian osalta ei etuutta, maksusuoritusta tai oikeutta Superannuation-järjestelmää (superannuation guarantee) koskevan lainsäädännön mukaisesti,

b) ”toimivaltainen viranomainen” tarkoittaa,

kun on kyse Australiasta, johtavaa viranhaltijaa (Secretary to the Commonwealth Department), joka on vastuussa 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan i alakohdassa mainitusta lainsäädännöstä lukuun ottamatta sopimuksen II osan soveltamista (mukaan lukien sopimuksen muiden osien soveltaminen niiden vaikuttaessa tämän osan soveltamiseen), jossa se tarkoittaa verokomissaaria (Commissioner of Taxation) tai tämän valtuuttamaa edustajaa, ja

kun on kyse Suomesta, sosiaali- ja terveysministeriötä,

c) ”toimivaltainen laitos” tarkoittaa,

kun on kyse Australiasta, laitosta tai virastoa, jonka tehtävänä on 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan lainsäädännön soveltaminen, ja

kun on kyse Suomesta, laitosta tai toimielintä, joka on vastuussa 2 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetun lainsäädännön ja järjestelmien täytäntöönpanosta,

d) ”lainsäädäntö” tarkoittaa, kun on kyse Australiasta, 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan i alakohdassa mainittua lainsäädäntöä paitsi sovellettaessa sopimuksen II osaa (mukaan lukien sopimuksen muiden osien soveltamista niiden vaikuttaessa tämän osan soveltamiseen), jolloin se tarkoittaa 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan ii alakohdassa mainittuja lakeja, ja kun kyse on Suomesta, 2 artiklan 1 kappaleen b kohdassa mainittuja lakeja ja järjestelmiä,

e) ”työelämän aikainen asumiskausi Australiassa” tarkoittaa Australian lainsäädännössä sellaiseksi määriteltyä kautta, mutta ei sisällä kautta, jota 13 artiklan mukaan pidetään kautena, jolloin kyseinen henkilö oli Australiassa asuva,

f) ”vakuutuskausi” tarkoittaa, kun on kyse Suomesta, työeläkejärjestelmän mukaista työskentely- tai vastaavaa kautta tai kansaneläkelain mukaista asumiskautta,

g) ”asuminen” tarkoittaa, kun on kyse Suomesta, Suomen lainsäädännössä määriteltyä asumista,

h) ”alue” tarkoittaa,

kun on kyse Australiasta, Australiaa siten kuin se on määritelty Australian lainsäädännössä, ja

kun on kyse Suomesta, Suomen aluetta.

2. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, käsitteillä, joita ei ole määritelty tässä sopimuksessa, on se merkitys, joka niille on annettu sovellettavassa lainsäädännössä.

2 artikla

Sopimuksen piiriin kuuluva lainsäädäntö

1. Tätä sopimusta sovelletaan seuraavaan lainsäädäntöön ja seuraaviin järjestelmiin siten kuin ne ovat muutettuina voimassa sopimuksen allekirjoittamispäivänä sekä lakeihin ja järjestelmiin, joilla myöhemmin muutetaan, täydennetään tai korvataan ne:

a) kun on kyse Australiasta,

i) lakeihin, jotka muodostavat sosiaaliturvalainsäädännön, sikäli kuin lainsäädännössä säädetään, sitä sovelletaan tai se vaikuttaa vanhuuseläkkeeseen,

ii) Superannuation-järjestelmää (superannuation guarantee) koskevaan lainsäädäntöön (joka sopimuksen allekirjoitusajankohtana sisältää lait Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992, Superannuation Guarantee Charge Act 1992 ja hallinnolliset määräykset Superannuation Guarantee (Administration) Regulations),

b) kun on kyse Suomesta,

i) työeläkejärjestelmään,

ii) kansaneläkelakiin, sikäli kuin siinä säädetään, sitä sovelletaan tai se vaikuttaa vanhuuseläkkeeseen mukaan lukien varhennettu vanhuuseläke ja lakiin työnantajan sosiaaliturvamaksusta, sikäli kuin se koskee kansaneläkevakuutusmaksua.

2. Tätä sopimusta ei sovelleta tulevaan lainsäädäntöön, joka laajentaa sopimuspuolen olemassa olevan lainsäädännön uusiin etuudensaajaryhmiin, jolleivat sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset toisin sovi.

3. Kappaleen 1 määräysten estämättä, jollei erikseen ole mainittu, kummankaan sopimuspuolen lainsäädäntö ei sisällä muita sopimuspuolen tekemiä sosiaaliturvasopimuksia.

3 artikla

Sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt

Tämä sopimus koskee henkilöä, joka

a) asuu tai on asunut Australiassa, tai

b) kuuluu tai on kuulunut Suomen lainsäädännön alaisuuteen.

4 artikla

Yhdenvertainen kohtelu

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, kaikkia henkilöitä, joihin tätä sopimusta sovelletaan, sopimuspuoli kohtelee yhdenvertaisesti oikeuksien ja velvoitteiden osalta, jotka koskevat suoraan sopimuspuolen lainsäädännön tai tämän sopimuksen perusteella syntyvää oikeutta etuuksiin tai etuuksien maksamista.

5 artikla

Etuuksien maastavienti

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tässä sopimuksessa mainitut sopimuspuolen etuudet maksetaan henkilöille, jotka asuvat kumman tahansa sopimuspuolen alueella.

2. Kun on kyse Australiasta, lisäosat, korotukset tai lisät, jotka ovat maksettavissa tämän sopimuksen mukaisen etuuden lisänä, maksetaan Australian ulkopuolella olevalle henkilölle vain, jos kyseinen etuus olisi maksettavissa sopimuksesta riippumatta ja sikäli kun ne tuolloin maksettaisiin.

II osa

Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset

6 artikla

II osan soveltaminen

Tätä osaa sovelletaan vain, jos työntekijä ja/tai työntekijän työnantaja tätä osaa soveltamatta kuuluisivat kummankin sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen työntekijän työn tai työstä maksettavan korvauksen osalta.

7 artikla

Suomen lainsäädännön mukainen vapaaehtoinen vakuutus

Tämän sopimuksen estämättä työnantaja voi vakuuttaa työntekijän vapaaehtoisesti Suomen työeläkejärjestelmässä.

8 artikla

Diplomaatti- ja konsulisuhteet

Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen eikä 24 päivänä huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen.

9 artikla

Lähettäminen ja kaksinkertaisen vakuuttamisen välttäminen

1. Jos työntekijä työskentelee sopimuspuolen alueella, työntekijän työnantajaan ja työntekijään sovelletaan kyseisen työn ja siitä maksettavan korvauksen osalta vain kyseisen sopimuspuolen lainsäädäntöä, jollei 2 tai 3 kappaleessa toisin määrätä.

2. Jos työntekijä

a) kuuluu yhden sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen (”ensimmäinen sopimuspuoli”), jonka

b) ensimmäisen sopimuspuolen hallitus lähettää hänet työskentelemään toisen sopimuspuolen alueelle (”toinen sopimuspuoli”),

c) työskentelee toisen sopimuspuolen alueella ensimmäisen sopimuspuolen hallituksen työssä,

d) eikä työskentele pysyvästi toisen sopimuspuolen alueella,

työntekijän työnantaja ja työntekijä kuuluvat kyseisen työn ja työstä maksettavan korvauksen osalta vain ensimmäisen sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen. Tässä artiklassa hallitus käsittää Australiassa liittovaltio- tai aluehallintorakenteen tai Australian paikallisviranomaisen, ja Suomessa valtion mukaan lukien organisaatiot, joiden henkilökunta on vakuutettu valtion eläkelain mukaan.

3. Jos työntekijä

a) kuuluu yhden sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen (”ensimmäinen sopimuspuoli”), jonka

b) ensimmäisen sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen kuuluva työnantaja lähettää työhön toisen sopimuspuolen (”toinen sopimuspuoli”) alueelle,

c) työskentelee toisen sopimuspuolen alueella työnantajan tai työnantajaan sidoksissa olevan yrityksen työssä

d) eikä hän työskentele pysyvästi toisen sopimuspuolen alueella,

e) eikä työntekijän lähettämisestä työskentelemään toisen sopimuspuolen alueelle ole kulunut 5 vuotta pidempi aika,

työntekijän työnantaja ja työntekijä kuuluvat kyseisen työn ja työstä maksettavan korvauksen osalta vain ensimmäisen sopimuspuolen lainsäädännön alaisuuteen.

4. Sovellettaessa 3 kappaleen c kohtaa yritys on työnantajaan sidoksissa oleva yritys, jos se kuuluu työnantajan kokonaan tai enemmistöosuudella omistamaan ryhmään.

10 artikla

Poikkeuksista sopiminen

Toimivaltaiset viranomaiset tai heidän valtuuttamansa toimielimet voivat sopia kirjallisesti, että tietyn henkilön tai henkilöryhmän osalta tämän osan määräysten soveltamista muutetaan.

11 artikla

Lähetettyjen työntekijöiden mukana seuraavat perheenjäsenet

1. Perheenjäsenet, jotka seuraavat Australiaan lähetettyä työntekijää, johon sovelletaan 9 artiklan 2 ja 3 kappaletta tai 10 artiklaa, kuuluvat Suomen lainsäädännön alaisuuteen sinä aikana, jolloin he eivät työskentele Australian alueella.

2. Perheenjäsenet, jotka seuraavat Suomeen lähetettyä työntekijää, johon sovelletaan 9 artiklan 2 ja 3 kappaletta tai 10 artiklaa, eivät kuulu Suomen lainsäädännön alaisuuteen sinä aikana, jolloin he eivät työskentele Suomen alueella.

3. Tätä artiklaa sovellettaessa Suomen osalta perheenjäsenellä tarkoitetaan Suomen lainsäädännössä määriteltyä perheenjäsentä.

III osa

Australian etuuksia koskevat määräykset

12 artikla

Suomessa asuminen tai oleskelu

1. Jos henkilö olisi Australian lainsäädännön tai tämän sopimuksen perusteella oikeutettu etuuteen, mutta hän ei ole Australiassa asuva eikä oleskeleva sinä ajankohtana, jolloin etuushakemus jätetään, mutta hän

a) on Australiassa tai Suomessa asuva ja

b) oleskelee Australiassa tai Suomessa,

henkilön katsotaan hakemusta jättäessään olevan Australiassa asuva ja oleskeleva, jos hän on jonain aikana ollut Australiassa asuva.

13 artikla

Kausien yhteenlaskeminen Australian etuuksia varten

1. Jos henkilö, johon tätä sopimusta sovelletaan, on hakenut sopimuksen mukaista Australian etuutta ja on täyttänyt

a) Australian asumiskauden, joka on lyhyempi kuin mitä vaaditaan, jotta henkilö sen perusteella saisi oikeuden Australian lainsäädännön mukaiseen etuuteen, ja

b) työelämän aikaisen asumiskauden Australiassa, joka on yhtä pitkä tai pitempi kuin henkilön 4 kappaleen mukaan määritelty kausi, ja

c) vakuutuskauden Suomen lainsäädännön mukaisesti,

kyseinen vakuutuskausi on katsottava tätä Australian etuutta haettaessa Australian asumiskaudeksi vain, jotta Australian lainsäädännön mukaan kyseistä etuutta koskevat vähimmäiskausivaatimukset täyttyisivät.

2. Kun sovelletaan 1 kappaletta, jos henkilö

a) on ollut Australiassa asuva yhtäjaksoisesti lyhyemmän aikaa kuin mitä Australian lainsäädännössä vaaditaan, jotta henkilö saisi oikeuden etuuteen, ja

b) on täyttänyt kahdessa tai useammassa eri jaksossa vakuutuskauden, joka on yhtä pitkä tai pitempi kuin a kohdassa tarkoitettu kausi,

vakuutuskausia pidetään yhteenlaskettuna yhtäjaksoisena kautena.

3. Jos tätä artiklaa sovellettaessa henkilön Australian asumiskausi ja Suomen vakuutuskausi ovat päällekkäisiä, päällekkäinen kausi otetaan huomioon Australiassa vain kerran Australian asumiskautena.

4. Kun sovelletaan 1 kappaleen määräyksiä, lyhin huomioonotettava työelämän aikainen asumiskausi Australiassa, on seuraavan pituinen:

a) muualla kuin Australiassa asuvalle henkilölle maksettavaa Australian etuutta varten vaadittava vähimmäisaika on 12 kuukautta, josta vähintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti, ja

b) Australiassa asuvalle henkilölle maksettavaa Australian etuutta varten ei ole vähimmäisaikaa.

14 artikla

Australian etuuksien laskeminen

1. Jollei 2 tai 3 kappaleesta muuta johdu, jos Australian etuutta maksetaan joko tämän sopimuksen perusteella tai muutoin henkilölle Australian ulkopuolelle, etuuden määrä määräytyy Australian lainsäädännön mukaisena, mutta siten, että lapsesta maksettavan lisän määrä on nolla.

2. Jos henkilölle maksetaan suhteutettua Australian etuutta, vain osa tämän henkilön tai hänen puolisonsa saamasta Suomen työeläkkeestä katsotaan tuloksi. Tämä osuus lasketaan kertomalla henkilön Australian etuutta arvioitaessa käytetty Australian työelämän aikaiseen asumiskauteen sisältyvien täysien kuukausien määrä (enintään 300) kyseisen Suomen etuuden määrällä ja jakamalla tämä tulo luvulla 300.

3. Kun määritetään Suomessa asuvan henkilön tuloja, Suomen kansaneläkettä eikä muita suomalaisia tarveharkintaisia maksusuorituksia oteta huomioon.

4. Jos henkilö tulee tilapäisesti Australiaan, 1, 2 ja 3 kappaleen soveltaminen jatkuu 26 viikkoa.

5. Jollei 6 kappaleen määräyksistä muuta johdu, maksettaessa Australian etuutta vain tämän sopimuksen perusteella Australiassa olevalle henkilölle, etuuden määrä määräytyy

a) laskemalla kyseisen henkilön tulot Australian lainsäädännön mukaan kuitenkin niin, että jätetään ottamatta huomioon henkilön tai hänen puolisonsa mahdollisesti saama Suomen etuus,

b) vähentämällä kyseisen henkilön saaman Suomen etuuden määrä kyseisen Australian etuuden enimmäismäärästä, ja

c) soveltamalla b kohdan mukaisesti jäljelle jäävään etuuteen Australian lainsäädännön mukaista laskukaavaa käyttäen henkilön tuloina a kohdan mukaan laskettua määrää.

6. Jos henkilö poistuu tilapäisesti Australiasta, 5 kappaleen soveltaminen jatkuu 26 viikkoa.

7. Jos jommallakummalla puolisoista tai sekä henkilöllä että hänen puolisollaan on oikeus Suomen etuuteen tai etuuksiin, kummallakin heistä katsotaan tätä artiklaa tai Australian lainsäädäntöä sovellettaessa olevan oikeus puoleen joko etuuden määrästä tai molempien etuuksien yhteenlasketusta määrästä tapauksesta riippuen.

8. Edellä olevien 1-7 kappaleiden estämättä, jos Australian etuutta maksetaan tämän sopimuksen perusteella tai muutoin henkilölle, joka on Australiassa tai sen ulkopuolella, Australia jättää tuloja laskettaessa huomioon ottamatta Suomen tälle henkilölle tai hänen puolisolleen sairauden tai vamman aiheuttamien erityiskulujen kattamiseksi maksaman rahaetuuden.

9. Laskettaessa etuuksia, jotka henkilölle maksetaan tämän sopimuksen nojalla Australian lainsäädännön mukaan,

a) jos henkilö kuuluu 2 artiklan 1 kappaleen a kohdan ii alakohdassa mainitun lainsäädännön alaisuuteen minä tahansa aikana, jona hän asuu Suomen alueella, kyseinen kausi hyväksytään henkilölle Australian asumiskaudeksi, ja

b) jos henkilö kuuluu Suomen lainsäädännön alaisuuteen minä tahansa aikana, kun hän asuu Australian alueella, kyseistä kautta ei hyväksytä henkilölle Australian asumiskaudeksi.

IV osa

Suomen etuuksia koskevat määräykset

15 artikla

Kansaneläkkeet

1. Edellä olevien 4 ja 5 artiklan määräyksien estämättä oikeus kansaneläkelain mukaiseen eläkkeeseen ja sen maksaminen määräytyvät tämän artiklan määräysten perusteella.

2. Sopimuspuolen kansalaisella, joka asuu sopimuspuolen alueella, on oikeus vanhuuseläkkeeseen, jos hän on 16 vuotta täytettyään asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

3. Jos vanhuuseläke myönnetään sopimuspuolen kansalaiselle hänen asuessaan Suomessa, ja hän lähtee Suomesta asettuakseen asumaan Australiaan, hänellä on oikeus saada tätä eläkettä, jos hän on 16 vuotta täytettyään asunut Suomessa vähintään 3 vuotta.

4. Määrättäessä henkilölle, joka ei asu Suomessa, maksettavasta vanhuuseläkkeen määrästä, Australian vanhuuseläkettä ei oteta huomioon.

16 artikla

Työeläkkeet

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, oikeus Suomen työeläkkeeseen ja eläkkeen määrä määräytyvät Suomen lainsäädännön mukaan.

2. Jos oikeus eläkkeeseen edellyttää vakuutuskausien täyttämistä, Australiassa täytetyt työskentelykaudet otetaan tarvittaessa huomioon.

V osa

Muut määräykset ja hallinnolliset määräykset

17 artikla

Asiakirjojen jättäminen

1. Hakemus, ilmoitus tai muutoksenhakukirjelmä, joka koskee tämän sopimuksen perusteella tai muutoin maksettavaa etuutta, voidaan jättää kumman tahansa sopimuspuolen alueella 21 artiklassa tarkoitetun toimeenpanosopimuksen mukaisesti milloin tahansa sopimuksen voimaantulon jälkeen.

2. Ajankohta, jolloin hakemus, ilmoitus tai muutoksenhakukirjelmä, joka koskee sopimuspuolen lainsäädännön mukaisen etuuden määräämistä tai maksamista, on jätetty toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle, katsotaan kaikissa asian käsittelyyn liittyvissä yhteyksissä ajankohdaksi, jolloin hakemus, ilmoitus tai muutoksenhakukirjelmä on jätetty ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle.

3. Kun on kyse Australiasta, 1 ja 2 kappaleen viittaus muutoksenhakukirjelmään tarkoittaa viittausta asiakirjaan, joka koskee valitusta, joka voidaan tehdä Australian sosiaaliturvalainsäädännön mukaisesti tai sitä varten perustetulle hallintoelimelle.

4. Hakemus, joka koskee yhden sopimuspuolen lainsäädännön mukaista etuutta, katsotaan hakemukseksi, joka koskee toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan maksettavaa vastaavaa etuutta, jos hakija on hakemuksessaan ilmoittanut kuuluvansa tai kuuluneensa toisen sopimuspuolen sosiaaliturvajärjestelmään ja edellyttäen, että toisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos vastaanottaa pyynnön 12 kuukauden kuluessa.

5. Suomen osalta laskettaessa Suomen lainsäädännön mukaista eläkkeen viivästyskorotusta, hakemus katsotaan jätetyksi silloin, kun se tarpeellisine liitteineen saapuu Suomen toimivaltaiseen laitokseen.

18 artikla

Liikamaksujen takaisinperintä

1. Jos

a) sopimuspuoli on maksanut tai maksaisi etuutta henkilölle takautuvalta ajalta, joko tämän sopimuksen perusteella tai muutoin, ja

b) toinen sopimuspuoli on maksanut koko tuolta ajalta tai osalta siitä lainsäädäntönsä mukaista etuutta, ja

c) etuuden määrää olisi alennettu, jos ensimmäisen sopimuspuolen etuutta olisi maksettu samalta ajalta,

niin siinä tapauksessa

määrä, jota toinen sopimuspuoli ei olisi maksanut, jos a kohdassa tarkoitettu etuus olisi maksettu määräajoin tuolta takautuvalta ajalta, on tämän henkilön velkaa toiselle sopimuspuolelle.

2. Jos ensimmäisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ei ole vielä maksanut henkilölle 1 kappaleen a kohdassa kuvattua etuutta

a) tämän sopimuspuolen toimivaltaisen laitoksen tulee toisen sopimuspuolen toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä maksaa erääntyneet saatavat toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle,

b) toisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos saa vähentää erääntyneiden saatavien määrästä liikaa maksamansa etuuden määrän ja henkilölle tulee maksaa mahdollinen erotus, ja

c) vajauksen toisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos voi periä lainsäädäntönsä mukaan.

19 artikla

Tietojen vaihto ja keskinäinen avustaminen

1. Kansallisten lakiensa sallimissa rajoissa toimivaltaiset viranomaiset ja toimivaltaiset laitokset, jotka vastaavat tämän sopimuksen soveltamisesta,

a) antavat toisilleen kaiken tarvittavan tiedon tämän sopimuksen ja Suomen ja Australian tässä sopimuksessa mainittuja etuuksia koskevan lainsäädännön soveltamiseksi,

b) avustavat toisiaan, myös välittämällä toisilleen tarvittavaa tietoa tämän sopimuksen mukaisen etuuden määräämiseksi tai maksamiseksi, ikään kuin kyseinen asia koskisi heidän oman lainsäädäntönsä soveltamista, ja

c) antavat toisilleen mahdollisimman nopeasti kaiken tiedon toimenpiteistä, joihin he ovat ryhtyneet tämän sopimuksen soveltamiseksi, tai muutoksista lainsäädännössään, jos nämä muutokset vaikuttavat sopimuksen soveltamiseen.

2. Edellä 1 kappaleessa mainittu apu annetaan maksutta, jollei 21 artiklan perusteella tehdystä toimeenpanosopimuksesta muuta johdu.

3. Jollei sopimuspuolen lainsäädäntö muuta edellytä, yksilöä koskevat tiedot, jotka sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen tai toimivaltainen laitos siirtää tämän sopimuksen mukaisesti toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaiselle laitokselle, ovat luottamuksellisia ja niitä saa käyttää vain tämän sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamiseen.

4. Edellä olevien 1 ja 3 kappaleiden määräyksiä ei saa missään tapauksessa tulkita niin, että sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen tai laitos velvoitettaisiin

a) toteuttamaan hallinnollisia toimenpiteitä, jotka ovat ristiriidassa kyseisen sopimuspuolen tai toisen sopimuspuolen lakien ja hallintomenettelyn kanssa, tai

b) toimittamaan yksityiskohtaista tietoa, jota ei ole saatavissa kyseisen sopimuspuolen tai toisen sopimuspuolen lakien tai normaalin hallintomenettelyn puitteissa.

5. Kun tätä sopimusta sovelletaan, sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ja toimivaltainen laitos voivat olla yhteydessä toiseen sopimuspuoleen virallisella kielellään.

6. Hakemuksia, todistuksia, muutoksenhakukirjelmiä ja muita asiakirjoja, jotka on toimitettu sopimuspuolen viranomaiselle tai toimivaltaiselle laitokselle tämän sopimuksen soveltamiseksi, ei saa evätä sillä perusteella, että ne on kirjoitettu toisen sopimuspuolen virallisella kielellä.

20 artikla

Vapautus maksuista ja oikeaksi todistamisesta

1. Jos sopimuspuolen lainsäädännön mukaan kyseisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaiselle laitokselle toimitettavat asiakirjat ovat osittain tai kokonaan vapaita hallinnollisista maksuista, myös konsulimaksuista, tämä koskee myös asiakirjoja, jotka toimitetaan toisen sopimuspuolen viranomaiselle tai toimivaltaiselle laitokselle sen lainsäädännön mukaisesti.

2. Asiakirjat ja todistukset, jotka on esitettävä tätä sopimusta varten on vapautettu diplomaatti- ja konsuliviranomaisten oikeaksi todistamisesta.

21 artikla

Toimeenpanosopimus

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän sopimuksen soveltamiseksi tarvittavan toimeenpanosopimuksen.

2. Toimivaltaiset viranomaiset nimeävät yhteyselimet, jotka luetteloidaan toimeenpanosopimuksessa.

22 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ratkaisevat mahdollisuuksien mukaan tämän sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa syntyvät erimielisyydet sen hengen ja perusperiaatteiden mukaisesti.

2. Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä sopimuspuolet neuvottelevat pikaisesti asioista, joita toimivaltaiset viranomaiset eivät ole ratkaisseet 1 kappaleen mukaisesti.

23 artikla

Sopimuksen tarkistaminen

Milloin sopimuspuoli ehdottaa toiselle sopimuspuolelle neuvotteluja tämän sopimuksen tarkistamiseksi, sopimuspuolet tapaavat tässä tarkoituksessa mahdollisimman pian ehdotuksen tekemisestä ja jolleivat sopimuspuolet toisin sovi, neuvottelut käydään sen sopimuspuolen alueella, jolle pyyntö esitettiin.

VII osa

Siirtymä- ja loppumääräykset

24 artikla

Sopimuksen soveltaminen sen voimaantuloa edeltävään aikaan

1. Mikään tämän sopimuksen määräyksistä ei oikeuta saamaan etuutta maksettavaksi tämän sopimuksen voimaantuloajankohtaa edeltävältä ajalta.

2. Kun määrätään oikeudesta tämän sopimuksen mukaisiin etuuksiin, sellainen vakuutuskausi, Suomen asumiskausi, Australian asumiskausi ja työelämän aikainen asumiskausi Australiassa, joka on täytetty ennen sopimuksen voimaantuloa, otetaan huomioon.

3. Tätä sopimusta voidaan soveltaa myös ennen sopimuksen voimaantuloa sattuneisiin vakuutustapahtumiin.

4. Ennen sopimuksen voimaantuloa myönnetyt etuudet voidaan etuudensaajan hakemuksesta määrittää niin, että ne vastaavat tämän sopimuksen määräyksiä. Tämä sopimus ei saa aiheuttaa ennen sopimuksen voimaantuloa vahvistettujen oikeuksien mukaisten etuuksien määrän pienenemistä, jollei jommankumman sopimuspuolen lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Suomen osalta jos 4 kappaleessa tarkoitettu hakemus jätetään kahden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta, sopimuksen perusteella saavutetut oikeudet ovat voimassa kyseisestä päivämäärästä alkaen.

6. Suomen osalta jos 4 kappaleessa tarkoitettu hakemus jätetään sopimuksen voimaantuloa seuraavien kahden vuoden kuluttua umpeen, tämän sopimuksen perusteella saavutetut oikeudet ovat voimassa siitä päivämäärästä, jolloin hakemus on jätetty.

7. Jos II osan määräyksiä sovelletaan henkilöön, joka on lähetetty toisen sopimuspuolen alueelta työhön toisen sopimuspuolen alueelle ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, niin kyseisissä määräyksissä tarkoitetun työskentelyn katsotaan alkaneen sopimuksen voimaantuloajankohtana edellyttäen, että henkilö työskentelyn aikana on ollut ensiksi mainitun sopimuspuolen lainsäädännön alaisuudessa.

25 artikla

Voimaantulo ja irtisanominen

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat diplomaattiteitse noottien vaihdolla ilmoittaneet toisilleen, että kaikki perustuslailliset tai lainsäädännölliset vaatimukset sopimuksen voimaan saattamiseksi on täytetty.

2. Jollei 3 kappaleesta muuta johdu, tämä sopimus on voimassa siihen asti, kunnes 12 kuukautta on kulunut siitä, kun jompikumpi sopimuspuoli on vastaanottanut diplomaattiteitse toisen sopimuspuolen nootin, jossa on ilmoitettu tämän sopimuksen irtisanomisesta.

3. Jos sopimus 2 kappaleen mukaisesti on irtisanottu, se on edelleen voimassa kaikkien niiden henkilöiden osalta, jotka

a) saavat etuutta silloin kun sopimus lakkaa olemasta voimassa tai

b) ennen tätä ajankohtaa ovat jättäneet hakemuksen ja olisivat oikeutettuja saamaan etuuksia tämän sopimuksen perusteella, tai

c) välittömästi ennen lakkaamispäivää ovat sopimuksen II osan 9 artiklan 2 tai 3 kappaleen perusteella vain yhden sopimuspuolen lainsäädännön alaisuudessa edellyttäen, että työntekijä edelleen täyttää artiklan vaatimukset.

Tehty Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2008 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena. Kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.