Sisällysluettelo

Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriössä Ahvenanmaan asioita käsittelevän ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003), jäljempänä eläkekorvauslaki, mukaan eläkelaitokselle kuuluvat hallintotehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitus sen myöntäessä työeläkettä Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 2 a kohdassa tarkoitetuille henkilöille.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ilmoittaa Eläketurvakeskukselle ne ahvenanmaalaisilta opiskelijoilta saamansa tiedot eläkekorvauslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, jotka valtakunnassa vastaavissa tapauksissa Kansaneläkelaitos toimittaa lain 6 §:n 3 momentin nojalla.

Valtakunta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön eläkekorvauslain 8 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti kaikista Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighetin menoista ja kuluista tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta.

Maakunnan hallitus, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ja Eläketurvakeskus sopivat tarkemmin kustannusten korvaamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Asetusta sovelletaan eläkkeen korvaamiseen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 1 päivästä tammikuuta 2005.