Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) nojalla:

(28.12.2018/1301) Maksuperiaatteen soveltaminen työansion kohdentamisessa

Työansion kohdentamisessa maksuperiaatetta sovelletaan siten, että työansio katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on merimiehen nostettavissa.

(13.10.2016/846) Eläkkeen ja hautausavustuksen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

Kun työntekijä hakee merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (80/2016) 7 §:n mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, miltä ajalta hän on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella. Eläketurvakeskus vahvistaa eläkkeen hakemista varten tarvittavan työttömyyskassan ja Kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan.

Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (296/2015) voimaantulosäännöksen 7 momentin mukaista hautausavustusta haetaan eläkekassan vahvistamalla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella.

Päätöksen antaminen ja allekirjoittaminen

Eläkekassan tai muun toimivaltaisen eläkelaitoksen päätös voidaan antaa automaattisessa tietojen käsittelyssä tai muuten ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti.

Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä merimieseläkelain 152 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 15 päivänä.

Valtion osuuden ennakko maksetaan eläkekassalle kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että ennakkoerä on eläkekassan käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus on palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan joulukuun kolmantena pankkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä merimieseläkelain 152 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Edellä 1 ja 3 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläkekassan on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys viimeistään toimenpidettä edeltävän kalenterikuukauden 20 päivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi Merimieseläkekassan esityksestä maksaa valtion osuuden ennakkoa 2 momentista poiketen, jos eläkekassan maksuvalmiuden turvaaminen sitä edellyttää. (8.4.2020/206)

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetuksen 4 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.2011/1307:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

13.10.2016/846:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

28.12.2018/1301:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

8.4.2020/206:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 2020.