Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) nojalla:

Alueelliset rajat kasvullisen metsämaan laskemisessa viljelmän pinta-alaan

Maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut Etelä-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Suomen alueet määräytyvät 2–4 momentin mukaisesti.

Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Ahvenanmaan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat; (29.10.2020/746)

2) Satakunnan maakunnasta muut kunnat kuin Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Pori ja Siikainen; (29.10.2020/746)

3) Pirkanmaan maakunnasta muut kunnat kuin Ikaalinen, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Ruovesi ja Virrat; sekä (30.12.2008/1135)

4) Keski-Suomen maakunnasta muut kunnat kuin Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. (30.12.2008/1135)

Keski-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat;

2) Satakunnan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnista muut kuin Etelä-Suomen alueeseen kuuluvat kunnat; sekä (30.12.2008/1135)

3) Pohjanmaan maakunnasta muut kunnat kuin Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Pietarsaari.

Pohjois-Suomen alueeseen kuuluvat:

1) Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat; sekä

2) Pohjanmaan maakunnasta muut kuin Keski-Suomeen kuuluvat kunnat.

Maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät (30.12.2008/1135)

Maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 15 päivä. (29.10.2020/746)

Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos maatalousyrittäjä vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.

Jos maatalousyrittäjän työtulo muuttuu, vakuutusmaksu tarkistetaan työtulon muuttumisesta. Tarkistettu vakuutusmaksu peritään ensimmäisen kerran Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä. (30.12.2008/1135)

Työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1–3 momentissa tarkoitettuna eräpäivänä. Eräpäivään sovelletaan kuitenkin, mitä velkakirjalain (622/1947) 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä. (30.12.2008/1135)

Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat maatalousyrittäjän eläkelain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

(26.3.2015/338) Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 15 päivä.

Jos vakuutus on voimassa enintään kuusi kuukautta, koko työeläkevakuutusmaksu voidaan periä kerralla Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä.

Vakuutusta otettaessa tai jatkettaessa maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:ssä tarkoitetun keskeytyksen jälkeen Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos apurahansaaja vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 a §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Työeläkevakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi vakuutuksen päättyessä tai keskeytyessä maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n mukaisesti.

Jos maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §:n mukaisesti vahvistetun vakuutuksen työtuloa tai vakuutusaikaa muutetaan mainitun lain 10 d §:n nojalla, Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää työeläkevakuutusmaksun eräpäivät muutosajankohdasta lukien.

Apurahansaajan ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi samanaikaisesti työeläkevakuutusmaksun kanssa.

Apurahansaajan työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivään sovelletaan, mitä velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä.

(8.4.2020/205)

2 b § oli väliaikaisesti voimassa 10.4.–31.12.2020.

(10.11.2016/954) Eläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

(10.11.2016/954) Päätöksen allekirjoittaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

Valtion osuuden ennakko ja lopullinen määrä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä maatalousyrittäjän eläkelain 135 ja 135 a §:ssä tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö tarkistaa saman kalenterivuoden jälkimmäiselle puoliskolle vahvistettujen ennakkoerien määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta maksettavan ennakkoerän määrän viimeistään saman vuoden marraskuun 15 päivänä. Edellä tarkoitettuja toimenpiteitä varten Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys viimeistään toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivänä. (2.5.2024/213)

Valtion osuuden ennakko maksetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle kahtenatoista kuukausittaisena eränä seuraavasti:

1) tammikuulta 5 prosenttia;

2) helmikuulta 10 prosenttia;

3) maaliskuulta 10 prosenttia;

4) huhtikuulta 5 prosenttia;

5) toukokuulta 10 prosenttia;

6) kesäkuulta 10 prosenttia;

7) heinäkuulta 5 prosenttia;

8) elokuulta 10 prosenttia;

9) syyskuulta 10 prosenttia;

10) lokakuulta 5 prosenttia;

11) marraskuulta 10 prosenttia;

12) joulukuulta 10 prosenttia.

(29.10.2020/746)

Ennakkoerien määriä 1 momentin mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta maksettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan joulukuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavaa ennakkoerää maksettaessa. Tätä varten Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava ministeriölle valtion osuuden lopullista määrää koskeva selvitys viimeistään vahvistamista edeltävän kuukauden 20 päivänä. (2.5.2024/213)

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2–4 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjän eläkelaissa tarkoitetut etuudet muuten vaarantuisi.

Ajanjaksojen laskeminen

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30 päivänä. Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Asetuksen 5 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2007 valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.2008/1135:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.3.2015/338:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

10.11.2016/954:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

8.4.2020/205:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

Tätä asetusta sovelletaan Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen maksamiseen, jos maksun eräpäivä on 10 päivänä huhtikuuta 2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2020.

29.10.2020/746:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

2.5.2024/213:

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2024.