Valtioneuvoston asetus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 123 §:n nojalla:

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan ja hallituksen jäsenistä vähintään puolella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä eläkelaitokselle tästä poikkeusta.

Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsen voi erota ja hänet voidaan erityisestä syystä erottaa kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun jäsenen tilalle on nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kukaan ei saa samanaikaisesti olla valtuuskunnan ja hallituksen jäsen.

Valtuuskunnassa on maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajia kymmenen. Eläketurvakeskuksen on varattava näille järjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa edustajiksi.

Eläketurvakeskus vahvistaa valtuuskunnan jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaamisen perusteet.

(29.12.2009/1232)

3 § on kumottu L:lla 29.12.2009/1232.

Valtuuskunnan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta ja syyskokous viimeistään 15 päivänä joulukuuta.

Kevätkokouksessa on:

1) esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;

2) käsiteltävä kysymys edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta; sekä

4) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on:

1) valittava joka kolmas vuosi hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet;

2) valittava joka neljäs vuosi tai tarvittaessa useammin tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja sekä päätettävä heidän palkkioistaan ja matkakustannusten korvaamisen perusteista; (30.3.2023/611)

3) päätettävä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista seuraavaksi tilikaudeksi; sekä

4) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai eläkelaitoksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä myös, jos maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, Vakuutusvalvontavirasto, Eläketurvakeskus, kaksi tilintarkastajaa tai vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun vaatimus ylimääräisen kokouksen pitämisestä on saapunut valtuuskunnan puheenjohtajalle tai hallitukselle.

(30.3.2023/611)

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava sähköisesti tai postitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsun toimittaa hallitus taikka valtuuskunnan puheenjohtaja tai, jos tämä on estynyt, varapuheenjohtaja.

Valtuuskunnalle kuuluvista asioista päätetään kokouksessa, joka voidaan järjestää myös kokonaan sähköisessä toimintaympäristössä tai siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen etäyhteydellä sähköisessä toimintaympäristössä.

Valtuuskunnan kokouksessa ei saa tehdä päätöstä muista asioista kuin niistä, jotka tämän asetuksen mukaan on siinä käsiteltävä tai jotka on kokouskutsussa erikseen mainittu, elleivät kaikki varsinaiset jäsenet ole saapuvilla. Tämän estämättä voidaan kuitenkin päättää uuden kokouksen pitämisestä tiettyä asiaa varten. Uudesta kokouksesta on ilmoitettava poissa oleville 5 §:n mukaisesti.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa saapuvilla. Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat molemmat estyneitä saapumaan kokoukseen tai he ovat esteellisiä ottamaan osaa asian käsittelyyn, kokousta tai asian käsittelyä johtaa kokouksen valitsema valtuuskunnan jäsen.

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaalit ratkaistaan kuitenkin arvalla.

Jäsen ei saa ottaa osaa asian käsittelyyn, joka koskee häntä henkilökohtaisesti.

Hallituksessa on maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajia neljä.

Hallituksen tulee maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi, siinä laajuudessa kuin maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitetuissa laeissa ja niiden nojalla säädetään:

1) päättää sosiaalivakuutusturvaa, ryhmähenkivakuutusta, luopumisetuuksia sekä lomitusta koskevien asioiden ratkaisemisesta;

2) antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä tehtäviinsä kuuluvista asioista ja niiden kehittämisestä;

3) huolehtia, että eläkelaitoksen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;

4) hyväksyä eläkelaitoksen sijoitussuunnitelma;

5) päättää eläkelaitoksen varojen sijoittamisesta;

6) laatia vuosittain eläkelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus;

7) nimittää ja erottaa eläkelaitoksen toimitusjohtaja ja muut johtajat sekä päättää heidän palkkauksestaan ja muista tehtävän hoidon ehdoista;

8) nimittää ja erottaa eläkelaitoksen muu henkilöstö sekä päättää siihen kuuluvien palkkauksesta ja muista tehtävän hoidon ehdoista;

9) kantaa ja vastata eläkelaitoksen puolesta;

10) hoitaa ne asiat, jotka eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetussa laissa (1114/2006) säädetään hallituksen tehtäviksi; sekä

11) hoitaa muut eläkelaitoksen asiat, jotka eivät kuulu valtuuskunnan tehtäviin.

Hallitus antaa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun esityksen:

1) maatalousyrittäjien työvahinkoturvan, ryhmähenkivakuutuksen, sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen omavastuuajan korvaamista koskevan toimeentuloturvan, työterveyshuoltotoiminnan edistämisen ja lomituspalvelujen kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriölle;

2) maatalousyrittäjän eläkelain kehittämiseksi muilta kuin ryhmähenkivakuutusta koskevilta osilta Eläketurvakeskukselle;

3) maatalousyrittäjien luopumisetuuksien kehittämiseksi maa- ja metsätalousministeriölle.

Hallitus voi siirtää 1 momentin 1, 5, 8 ja 11 kohdassa mainitut asiat tai osan niistä jaoston ratkaistaviksi. Jaoston jäseniksi voidaan nimetä hallituksen jäsenten ohella ainoastaan eläkelaitoksen henkilöstöä, ja jaoston koko jäsenmäärästä enemmän kuin puolet tulee olla hallituksen keskuudestaan nimeämiä jäseniä. Asioiden valmistelevaa käsittelyä varten asetettuihin jaostoihin voidaan nimetä hallituksen jäsenten ohella eläkelaitoksen henkilöstöä ja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallitus voi antaa 1 momentin 1, 5, 8, 9 ja 11 kohdassa mainitut asiat tai osan niistä jäsenensä taikka toimitusjohtajan tai muun henkilöstöönsä kuuluvan ratkaistaviksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään kaksi jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla kokouksen puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä, joista vähintään yksi on ministeriön nimeämä jäsen ja vähintään yksi valtuuskunnan valitsema jäsen.

Hallituksen päätös sijoitussuunnitelman hyväksymisestä on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Muissa asioissa hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja eläkelaitoksen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Jäsen ei saa myöskään osallistua eläkelaitoksen ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa eläkelaitoksen edun kanssa. Mitä tässä momentissa säädetään sopimuksesta, koskee myös muuta oikeustointa sekä oikeudenkäyntiä ja muuta puhevallan käyttämistä.

Hallitukselle kuuluvista asioista päätetään kokouksessa, joka voidaan järjestää myös kokonaan sähköisessä toimintaympäristössä tai siten, että osa jäsenistä osallistuu siihen etäyhteydellä sähköisessä toimintaympäristössä. (30.3.2023/611)

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olevat jäsenet, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden sitä varten valitun, kokouksessa saapuvilla olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

Eläkelaitoksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen varsinaisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa;

2) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa; taikka

3) kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

Eläkelaitoksen on viipymättä ilmoitettava eläkelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen nimet ja kotipaikat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirasto antaa pyynnöstä todistuksen siitä, ketkä ovat oikeutettuja kirjoittamaan eläkelaitoksen nimen.

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan eläkelaitokselle toimitetuksi, kun se on annettu laillisessa järjestyksessä tiedoksi sille, jolla on oikeus kirjoittaa eläkelaitoksen nimi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.2009/1232:

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä 28 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1404/2006) 3 §.

Tämän lain tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan tilikauden 2011 alusta lukien.

HE 181/2009, TaVM 26/2009, EV 237/2009

30.3.2023/611:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023.