Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) nojalla:

(10.11.2016/952) Eläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

Kun työntekijä hakee työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 7 §:n mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, miltä ajalta hän on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella. Eläketurvakeskus vahvistaa eläkkeen hakemista varten tarvittavan työttömyyskassan ja Kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan.

(10.11.2016/952) Päätöksen allekirjoittaminen

Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

Vakuutussopimuksen tehneen työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Vakuutussopimuksen tehneen työnantajan on ilmoitettava vakuutushakemuksessa, hoitaako hän työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitettujen, työntekijöitä koskevien palkkatietojen ilmoittamisen työeläkevakuutusyhtiölle vuosittain vai kuukausittain. Myös työnantajan, joka järjestää työntekijöidensä eläketurvan eläkekassassa tai eläkesäätiössä, on ilmoitettava, hoitaako hän sanotun palkkatietojen ilmoittamisen eläkelaitokselle vuosittain vai kuukausittain. Jos työnantaja haluaa myöhemmin muuttaa ilmoittamisen aikaväliä, työnantajan on ilmoitettava siitä kirjallisesti eläkelaitokselle viimeistään marraskuun loppuun mennessä, jolloin muutos tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

Työnantajan, joka ilmoittaa palkkatiedot vuosittain, on ilmoitettava eläkelaitokselle sen ilmoitusmenetelmiä käyttäen:

1) työntekijän eläkelain mukaisen päättyneen työsuhteen palkkatiedot ja muut vakuutuksen hoitamiseen tarvittavat tiedot viipymättä tai työnantajan eläkelaitoksen kanssa erikseen sopimassa tietojen ilmoittamisen määräajassa; kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot on kuitenkin ilmoitettava viimeistään sitä seuraavan kalenterikuukauden kuluessa;

2) työntekijän eläkelain 5 §:n 3 momentin perusteella vakuutetun, ulkomailla työskentelevän työntekijän työsuhteen palkkatiedot siten kuin 1 kohdassa säädetään; samoin menetellään, jos eläkkeen perusteena oleva työansio on mainitun lain 150 §:n 6 momentin mukainen;

3) kalenterivuoden päättyessä jatkuvien työsuhteiden vuosityöansiot seuraavan tammikuun loppuun mennessä;

4) eläkettä varten tarvittavat työntekijää ja hänen palkkaansa koskevat tiedot viipymättä;

5) vakuutuksen päättämiseksi välttämättömät työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut työntekijää ja hänen palkkaansa koskevat tiedot kahden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä.

Työnantajan, joka hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa kuukausittain, on ilmoitettava eläkelaitokselle työntekijän eläkelain 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivään mennessä.

3 § on kumoutunut 1.1.2019 alkaen. Ks. L 1269/2018.

Tilapäisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus ja työeläkevakuutusmaksun maksaminen

Tilapäisen työnantajan, joka järjestää työntekijänsä eläketurvan työeläkevakuutusyhtiössä tekemättä vakuutushakemusta, on viimeistään kunkin kalenterikuukauden 20 päivänä ilmoitettava työeläkevakuutusyhtiölle sen ilmoitusmenetelmiä käyttäen työntekijän eläkelain 147 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä maksettava työeläkevakuutusmaksu edellisen kuukauden aikana maksamistaan palkoista. Tilapäisen työnantajan on tunnistetietoinaan nimensä lisäksi ilmoitettava yritys- ja yhteisötunnuksensa tai sen puuttuessa henkilötunnuksensa. Jos tilapäisellä työnantajalla ei ole yritys- ja yhteisötunnusta eikä henkilötunnusta, hänen on ilmoitettava nimensä lisäksi syntymäaikansa.

4 § on kumoutunut 1.1.2019 alkaen. Ks. L 1269/2018.

(10.11.2016/952) Työntekijän työeläkevakuutusmaksun pidättäminen

Työnantaja pidättää yleisöltä palvelurahaa saavalta työntekijältä hänen työntekijän eläkelain 70 §:n 5 momentin nojalla ilmoittamansa palvelurahan määrän perusteella kuukausittain työntekijän työeläkevakuutusmaksun.

Työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa pidättää työntekijän työeläkevakuutusmaksun työntekijälle maksamastaan täydennyspäivärahasta ja tilittää pidättämänsä maksun työnantajalle.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Jos työnantajalla on työntekijöitä, jotka kuuluvat tämän asetuksen voimaan tullessa työntekijäin eläkelain (395/1961) alaisuuteen, työnantajan ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan asetuksen voimaantulosta lukien 3 §:n 2 momenttia.

Jos työnantajalla on tämän asetuksen voimaan tullessa lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) alaisuuteen kuuluvia työntekijöitä, joiden katsotaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 4 §:n 2 momentin nojalla kuuluvan työntekijän eläkelain mukaiseen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran vakuutussopimukseen, työnantajan ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan asetuksen voimaantulosta lukien 3 §:n 3 momenttia.

Muiden kuin 3 momentissa tarkoitettujen työnantajien, joilla on työntekijöitä, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa kuuluvat lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain alaisuuteen, ilmoitusvelvollisuuteen ja työeläkevakuutusmaksun maksamiseen sovelletaan asetuksen 4 §:n säännöksiä asetuksen voimaantulosta lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.2011/1306:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

10.11.2016/952:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.