Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa

Asetus on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Ks. kuitenkin tämän asetuksen soveltamisesta L:n 396/2006 32 a §.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n 2 momentin ja 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/1969) 17 §:n 1 momentin,

sellaisina kuin ne ovat, työntekijäin eläkelain 11 §:n 2 momentti laissa 634/2003 ja yrittäjien eläkelain 17 §:n 1 momentti laissa 891/2004, nojalla:

Perusturvan mukaisen eläkkeen muuntaminen

Jos vanhuuseläke työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin perusteella alkaa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaitut perusturvan mukaiset eläkkeet vakuutusmatemaattisesti vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja työntekijäin eläkelain 5 a §:ää soveltaen siten kuin jäljempänä 3–5 momentissa säädetään.

Jos merimieseläkelain (72/1956) mukainen vanhuuseläke alkaa merimieseläkelain 14 §:n 2 momentin mukaisesta 62 vuotta alemmasta eläkeiästä, tai jos merimieseläkelain mukainen vanhuuseläke, jossa eläkeikä on alempi kuin 62 vuotta, alkaa varhennettuna, myönnetään 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaitut perusturvan mukaiset eläkkeet vanhuuseläkkeenä merimieseläkelain 14 §:n 2 momentin mukaisesta eläkeiästä ja muunnetaan vastaamaan mainittua eläkeikää seuraavan taulukon mukaisia kertoimia ja työntekijäin eläkelain 5 a §:ää soveltaen siten kuin jäljempänä 3–5 momentissa säädetään.

Eläkkeelle siirtymisiän kertoimet ovat:

Eläkkeelle siirtymisikä Kerroin Eläkkeelle siirtymisikä Kerroin
50 tai alempi 1,891 58 1,391
51 1,823 59 1,333
52 1,757 60 1,276
53 1,693 61 1,168
54 1,630 62 1,078
55 1,568 63 1,000
56 1,508 64 1,000
57 1,449 65 1,000

Eläkkeelle siirtymisikä määrätään kuukauden tarkkuudella ja tätä ikää vastaava kerroin lasketaan taulukosta tuhannesosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Eläkkeen alkaessa aikaisemmin kuin 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, varhennetaan eläkkeen määrä ensin vastaamaan 62 vuoden ikää siten, että eläkkeen määrää vähennetään 7,2 prosentilla. Näin saatu eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää kertomalla se 62 vuoden ikää vastaavalla taulukon kertoimella ja jakamalla tulo eläkkeelle siirtymisikää vastaavalla kertoimella.

Jos eläkkeenhakija täyttää työntekijäin eläkelain 4 c §:ssä säädetyt työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset vuonna 2005 tai myöhemmin ja edellytysten täyttyessä hän on täyttänyt tai täyttää 62 vuotta, hänellä on oikeus saada perusturvan mukainen ansaittu eläke vanhuuseläkkeenä 62 vuoden iässä vähentämättömänä.

Yrittäjien eläkelain perusturvan mukainen eläke

Jos vanhuuseläke yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin perusteella alkaa ennen 62 vuoden ikää, myönnetään samaan yrittäjätoimintaan liittyvä, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke 1 §:n 3–5 momentin mukaisesti muunnettuna alkamaan samassa, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iässä.

Lisäturvan mukaisen eläkkeen muuntaminen

Jos vakuutettuna on työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrällistä lisäeläkettä ja vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin lisäeläketurvan mukaisen eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan ansaitun lisäeläkkeen määrä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuuseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Lisäturvan mukaisen eläkkeen lykkäys lasketaan koko lykkäytymisajalta eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeenhakijan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä eläkkeenhakijan sukupuolta.

Jos vakuutettuna on työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrällistä lisäeläkettä ja vanhuuseläke alkaa aikaisemmin kuin lisäeläketurvan mukaisen eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan ansaitun lisäeläkkeen määrä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Muunto tehdään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeenhakijan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä eläkkeenhakijan sukupuolta.

Jos lisäeläkejärjestely on kuulunut useamman vakuutuksen piiriin ja yhdessä tai useammassa vakuutuksessa eläkeikä on 65 vuotta alempi, muunnetaan lisäturvan mukainen eläke kunkin jakson osalta vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää siten, että 65 vuoden ikää vastaava eläke muunnetaan ensin jakson päättymishetken pääoma-arvokertoimilla viimeisen vakuutusjakson eläkeikää vastaavaksi. Näin saatu eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 1 tai 2 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Asetuksella kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1999 työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1340/1999).

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2000 ja vanhuuseläke alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen, lasketaan perusturvan mukaiseen eläkkeeseen tuleva korotus ennen 1 päivää tammikuuta 2000 olleen lykkäytymisajan perusteella soveltaen ennen mainittua ajankohtaa voimassa olevaa työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annettua sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä (500/1986).

Jos eläkkeenhakija on täyttänyt eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2005 ja vanhuuseläke alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen, lasketaan perusturvan mukaiseen eläkkeeseen tuleva korotus 31 päivä joulukuuta 1999 jälkeiseltä lykkäytymisajalta soveltaen ennen mainittua ajankohtaa voimassa olevaa työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annettua sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä (1340/1999).

Jos ennen vuotta 1945 syntynyt eläkkeenhakija siirtyy varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 62 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaisesti.

Jos ennen vuotta 1950 syntynyt eläkkeenhakija siirtyy merimieseläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 62 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 55 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke muunnetaan vastaamaan merimieseläkelain mukaista eläkeikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti.

Jos ennen vuotta 1947 syntynyt, osa-aikaeläkkeellä oleva eläkkeenhakija siirtyy varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 63 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 5 momentin mukaisesti.

Jos ennen vuotta 1950 syntynyt, osa-aikaeläkkeellä oleva eläkkeenhakija siirtyy merimieseläkelain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 63 vuoden iän täyttämistä, mutta kuitenkin aikaisintaan 55 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke muunnetaan vastaamaan merimieseläkelain mukaista eläkeikää 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa olevan vapaakirjan ehtojen ja perusteiden 6 §:n mukaisesti.

Edellä 5–8 momentissa mainituissa tilanteissa lisäturvan ansaitun eläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää siten, että vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Muunto tehdään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeenhakijan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä eläkkeenhakijan sukupuolta.