Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (644/2003) 2, 3 ja 6 §:n, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 § laissa 895/2004, nojalla:

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvaa etuutta laskettaessa otetaan huomioon etuuspäivät enintään lapsen kolmen vuoden iän täyttämispäivään saakka. Tällöin vajailta kuukausilta karttuva etuus lasketaan siten, että laskennallinen tulo jaetaan kahdellakymmenelläviidellä ja kerrotaan etuuspäivien lukumäärällä.

(13.10.2016/847)

Opiskeluajalta karttuvaa etuutta laskettaessa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 3 §:ssä tarkoitettu aika jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kalenterikuukausille. Etuutta ei kuitenkaan kartu 18 vuoden iän täyttämistä seuraavaa kuukautta edeltävältä ajalta. Etuuteen oikeuttaa tutkinto, joka on suoritettu viimeistään vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukautena.

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettuja korkeakoulututkintoja ovat:

1) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritetut ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot;

2) ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) tarkoitetuissa ammattikorkeakouluissa sekä Högskolan på Åland -nimisessä oppilaitoksessa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot;

3) ulkomailla suoritetut 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat tutkinnot.

(13.10.2016/847)

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:n mukaisia ammatillisia perustutkintoja ovat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetut ammatilliset perustutkinnot, muut julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritetut ammatilliset perustutkinnot ja edellä tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut ammatilliset tutkinnot. (13.10.2016/847)

Jos ulkomailla suoritetun tutkinnon tasoa ei voida määritellä 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla, oikeus etuuteen määräytyy opintojen opetusohjelman mukaisen keston perusteella.

4 momentti on kumottu A:lla 13.12.2007/1243.

Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kansaneläkelaitokselle tiedot henkilöistä, jotka ovat suorittaneet 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon. Lisäksi oppilaitos ilmoittaa tutkinnon tason sekä tutkinnon suorittamiseen johtaneen opiskelun aloitus- ja päättymispäivän.

Jos henkilö on saanut opintotukilain (65/1994) mukaista tukea ulkomailla opiskelua varten, hänen on 3 §:ssä tarkoitetun tutkinnon suoritettuaan ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle sen määräämällä tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot ulkomailla suoritetusta tutkinnosta. Jos henkilö on saanut Ahvenanmaan maakuntalainsäädännön mukaista opintotukea ulkomailla opiskelua varten, hänen on kuitenkin ilmoitettava edellä tarkoitetut tiedot ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tasavallan presidentin asetuksessa säädetylle viranomaiselle sen määräämällä tavalla. (13.12.2007/1243)

Kansaneläkelaitos ja Ahvenanmaan kotihoidon tukea maksanut kunta on velvollinen viipymättä ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat tiedot edellä 2 §:ssä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetuista kotihoidontukea saavista vanhemmista, jotka ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä tekemään ansiotyötä alle kolmivuotiaan lapsen hoidon vuoksi. Lisäksi Kansaneläkelaitos on velvollinen ilmoittamaan Eläketurvakeskukselle hallussaan olevat 4 §:ssä tarkoitetut tiedot. (13.12.2007/1243)

Eläketurvakeskus on velvollinen rekisteröimään etuuden määräämiseksi tarvittavat tiedot.

Eläketurvakeskus antaa hakemuksesta 2 §:ssä mainitun lain 7 §:ssä tarkoitetun päätöksen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvasta etuudesta sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta ja tiedot lapsen kotihoidon perusteella maksetuista tuista ovat Eläketurvakeskuksen rekisterissä. Eläketapahtuman yhteydessä päätös voidaan antaa ennen lapsen kolmen vuoden iän täyttämistä.

Eläketurvakeskuksen on päätöksen antamista varten tarvittaessa pyydettävä lausunto Kansaneläkelaitokselta 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista. Eläketurvakeskuksen pyynnöstä päätöstä hakeneen henkilön on ilmoitettava tutkinnon suorittamispäivä sekä oppilaitos, jossa hän on suorittanut tutkinnon.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.2007/1243:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

13.10.2016/847:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.