Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tätä lakia sovelletaan järjesteltäessä valtion viraston, laitoksen, liikelaitoksen tai sen osan omistuspohjaa uudelleen perustamalla osakeyhtiö tai siirtämällä sen toimintaa jo olemassa oleville osakeyhtiöille niissä tapauksissa, joissa samanaikaisesti valtion palveluksesta siirrettäviä virka- tai työsuhteessa olevia henkilöitä on vähintään 200.

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua osakeyhtiötä sanotaan jäljempänä yhtiöksi. Valtion eläkelaissa (280/66) tarkoitetussa virka- tai työsuhteessa valtioon olevaa henkilöä, joka siirretään työsuhteeseen yhtiöön, pidetään tässä laissa tarkoitettuna vanhana työntekijänä niin kauan kuin työsuhde yhtiöön jatkuu yhdenjaksoisena. Eläkelaitokseksi sanotaan sitä työntekijäin eläkelain (395/61) 3 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, avustuskassaa tai eläkesäätiötä, jossa yhtiö on järjestänyt työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen eläketurvan.

Eläkelaitos maksaa valtion eläkerahastoon 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn johdosta siirtymämaksua 10 vuoden ajan. Siirtymämaksun vuotuinen määrä on 80 prosenttia siirtymämaksun perusteesta.

Siirtymämaksun perusteella tarkoitetaan vanhojen työntekijöiden osalta määrättävän työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutusmaksun sitä osaa, joka on tarkoitettu työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisten kulujen kustantamiseen.

Jos myöhemmin tapahtuvan uuden 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn johdosta vähintään 200 virka- tai työsuhteessa valtioon olevaa henkilöä siirretään työsuhteeseen yhtiöön, otetaan myös nämä työntekijät huomioon 2 momentin mukaista siirtymämaksun perustetta määrättäessä.

Jos 1 §:ssä tarkoitetun järjestelyn jälkeen yhtiön toiminta järjestetään uudelleen siten, että vähintään 200 vanhaa työntekijää siirtyy muuhun yritykseen, se eläkelaitos, jossa edellä mainittu muu yritys on järjestänyt työntekijöittensä eläketurvan, on velvollinen maksamaan siirtymämaksua, kuitenkin enintään 1 momentissa tarkoitetusta 10 vuoden maksuajasta jäljellä olevan ajan.

Siirtymämaksua ei makseta siltä kalenterivuodelta, jota edeltävän kalenterivuoden lopussa vanhojen työntekijöiden lukumäärä on alle 200.

Siirtymämaksun ja sen ennakon perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö eläketurvakeskuksen esityksestä, josta ennen perusteiden vahvistamista on pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto.

Eläketurvakeskus voi esittää 1 momentissa tarkoitettuihin perusteisiin muutoksia, joissa otetaan huomioon työntekijäin eläkelain mukaisten maksujen ja rahastojen yleisissä laskuperusteissa tapahtuneista muutoksista ja työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetuista siirroista johtuvat kustannukset sekä lainsäädännöstä johtuvat muutokset.

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lakia sovelletaan niihin järjestelyihin, jotka tapahtuvat lain voimassa ollessa.

HE 265/92, StVM 42/92