Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välinen eläkesopimus (SopS 27)

Yhdysvallat

Asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen eläkesopimuksen voimaansaattamisesta 24.5.1968/327 (SopS 27/1968)

Sitten kun 7 ja 17 päivinä toukokuuta 1968 on noottienvaihdolla tehty Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välinen eläkesopimus, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä eläkesopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välinen eläkesopimus

Noottienvaihto

1.

Amerikan Yhdysvaltain suurlähettiläs ulkoasiainministeri Ahti Karjalaiselle

Helsinki 7 päivänä toukokuuta 1968

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia viitata Amerikan Yhdysvaltain sosiaaliturvalakiin vuonna 1967 tehtyihin muutoksiin, jotka vaikuttavat Amerikan Yhdysvaltain Suomessa tai muualla Yhdysvaltain ulkopuolella asuville Suomen kansalaisille maksettaviin eläkkeisiin.

Jos Suomen hallitus antaa vakuutuksen siitä, että Suomen eri eläkejärjestelmien perusteella vanhuuden, eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta maksettavia eläkkeitä sovelletaan ja maksetaan niihin muutoin oikeutetuille Amerikan kansalaisille riippumatta heidän asuinpaikastaan tai siitä miten kauan he ovat olleet poissa Suomesta, suostuu Amerikan Yhdysvaltain hallitus siihen, että Suomen eläketurvajärjestelmän katsotaan täyttävän Amerikan Yhdysvaltain Sosiaaliturvalain 202(t) (2) osastossa luetellut tunnusmerkit ja tämän mukaisesti, Amerikan Yhdysvaltain nykyisen lain mukaan, eivät sosiaaliturvalain 202(t) (1) osaston asettamat rajoitukset sovellu Suomen kansalaisiin.

Kun Teiltä on vastaanotettu vastausnootti, joka sisältää tällaisen vakuutuksen, katsotaan tämän nootin ja vastausnootin muodostavan näiden kahden hallituksen välisen sopimuksen, joka sopimus tulee voimaan sinä päivänä jona vastausnootti on päivätty.

2.

Ulkoasiainministeri Ahti Harjalainen Amerikan Yhdysvaltain suurlähettiläälle

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1968

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni 7 päivänä toukokuuta 1968 päivätyn noottinne n:o 124 koskien Amerikan Yhdysvaltain sosiaaliturvalakiin v. 1967 tehtyjä muutoksia, jotka vaikuttavat Amerikan Yhdysvaltain Suomessa tai muualla Yhdysvaltain ulkopuolella asuville Suomen kansalaisille maksettaviin eläkkeisiin, joka on näin kuuluva:

– –

Minulla Oli kunnia vahvistaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus hyväksyy Teidän Ylhäisyytenne nootin sisältämän ehdotuksen ja katsoo sanotun nootin ja tämän vastausnootin muodostavan hallituksiemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä kuin tämä vastausnootti on päivätty.