Sivu 1/6
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus antaa tietoja Verohallinnolle

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus antaa yksittäistapauksissa Verohallinnolle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä ennakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Edellytyksenä tietojen antamiselle...
Telp Default Thumbnail Image

Oikeus antaa tietoja ryhmähenkivakuutusta hoitavalle taholle

Tietojen luovuttaminen ryhmähenkivakuutusta hoitavalle taholle Eläketurvakeskuksen on annettava ryhmähenkivakuutuspoolille, Melalle, Kevalle ja Valtiokonttorille yksityisten alojen työeläkelakien mukaisessa työsuhteessa työskennelleiden, kuolleiden...
Telp Default Thumbnail Image

Terveydentilatietojen antaminen etuusasian ratkaisemiseksi

Terveydentilatietojen käsittely etuusasian ratkaisemiseksi Erityisiin henkilötietoryhmiin (arkaluontoiset tiedot) kuuluvien tietojen, kuten terveydentilatietojen, käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaan kielletty. Laissa voidaan kuitenkin...
Telp Default Thumbnail Image

Tiedon antaminen julkisuuslain mukaan

Julkisuuslaki ja tietosuoja-asetus Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä