Sivu 1/3
Telp Default Thumbnail Image

Suomen pankin työntekijöiden vakuuttaminen

Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan sisällöstä säädetään 1.1.2021 alkaen Julkisten alojen eläkelaissa (JuEL). Vuoden 2020 loppuun saakka Suomen Pankin palveluksessa olevat...
Telp Default Thumbnail Image

Valtion taiteilija-apurahansaajat

Ennen vuotta 2008 myönnettyihin vähintään 5-vuotisiin taiteilija-apurahoihin, joihin liittyy oikeus vanhuus-, työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeeseen, sovelletaan edelleen lakia taiteilijaprofessorin viroista ja...
Telp Default Thumbnail Image

Kansanedustajat ja ministerit

Kansanedustajalla ja valtioneuvoston jäsenellä on oikeus saada valtion varoista eläkettä siten kuin laissa kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta (329/1967) säädetään. Kansanedustajan...
Telp Default Thumbnail Image

Ahvenanmaan maakuntahallinnon työntekijät

Ahvenanmaan maakuntahallinnon palveluksessa olevien eläketurva määräytyy seuraavan lain mukaan: Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens...
Telp Default Thumbnail Image

Julkisten alojen muiden erityisryhmien vakuuttaminen

Valtion eläkelain valinneet Määrättyjen kunnalliseen omistukseen siirtyneiden valtion ja yksityisten laitosten henkilökunnan eläke-edut on järjestetty erityislaeilla. Siirtymähetkellä palveluksessa olleet saivat...
Telp Default Thumbnail Image

Omaishoitajat ja perhehoitajat

Omaishoitaja Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 2 §:n mukainen omaishoitaja kuuluu julkisten alojen eläkelain piiriin 1.7.1993 alkaen. Tarkemmat tiedot Hoitosopimuksen...
Telp Default Thumbnail Image

Kunnalliset luottamustoimet

Kunnalliset luottamushenkilöt ovat kuuluneet kunnallisen eläkelain (KuEL) piiriin 1.1.1993 alkaen. Kunnallisia luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien jäsenet....
Telp Default Thumbnail Image

Julkisten alojen luottamustoimet

Julkisten alojen eläkelaki koskee kunnan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Pankin luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. Kunnallisia luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi kuntien...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä