YEL-työtulo voi jäädä vuodenvaihteessa alle yrittäjän työttömyysturvan työssäoloehdon alarajan

Käytännössä YEL- tai MYEL-työtulo kannattaa vahvistaa aina hieman suuremmaksi kuin työttömyysturvan työssäoloehdon alaraja, jotta eriytymiseltä vältytään.

Vuonna 2023 tismalleen työttömyysturvalain työssäoloehdon alarajalle vahvistettu YEL- ja MYEL-työtulo jää pyöristyssäännön vuoksi alle työttömyysturvalain mukaisen työssäoloehdon alarajan 1.1.2024 alkaen. Vuonna 2024 yrittäjän työttömyysturvan vähimmäistyötulo on 14 803 euroa vuodessa. Tasan vuoden 2023 työttömyysturvan alarajalle vahvistettu YEL-/MYEL-työtulo on ensi vuonna palkkakertoimella tarkistettuna 14 802,35 euroa.

Työttömyysturvalakia muutettiin 1.1.2020 alkaen siten, että yrittäjän työttömyysturvan työssäoloehdon alarajan palkkakerrointarkistus tehdään vuositasoiseen rajamäärään ja pyöristys tehdään alaspäin lähimpään euroon. Tällä oli tarkoitus estää se, että työttömyysturvan alarajalle vahvistettu YEL- tai MYEL-työtulo jäisi vuodenvaihteen palkkakerrointarkistusten vuoksi alle työttömyysturvan alarajan.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL:n tai MYEL:n mukainen työtulo on ollut yhteensä vähintään 1 000 euroa kuukaudessa (rajamäärä on vuoden 2013 tasossa). Yrittäjän työssäoloehdon vuosittainen rajamäärä saadaan kertomalla kuukausittainen rajamäärä kahdellatoista. Työttömyysturvan alaraja tarkistetaan palkkakertoimella vuoden 2013 tasosta, jolloin käytännössä tarkistus kullekin vuodelle tehdään edellisen vuoden pyöristämättömästä alarajasta. Tämän takia luvut eriytyvät.

Ellei YEL-työtuloa nosteta, eriytyminen voi tarkoittaa yrittäjän työttömyysturvan ansiopäivärahaoikeuden lakkaamista. Työttömyyskassasta saadun tiedon mukaan työttömyysturvaa ei ole kuitenkaan pyöristämisen vuoksi yrittäjältä hylätty. Myös Kelan työttömyysturvaa koskevaan päätökseen on yrittäjän mahdollista hakea oikaisua.

Käytännössä YEL- tai MYEL-työtulo kannattaa vahvistaa eläkelaitoksissa aina hieman suuremmaksi kuin työttömyysturvan työssäoloehdon alaraja, jotta vastaavalta eriytymiseltä vältytään.