Sosiaaliturvakomitean välimietintö: työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien kokonaisuus pohdinnassa

Etuudet.

Vuonna 2020 aloittaneen Sosiaaliturvakomitean välimietintö sisältää komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Työeläkejärjestelmää koskettavat ehdotukset liittyvät työkyvyn ylläpitämiseen liittyvien palveluiden kehittämiseen ja työkyvyttömyysetuuksien uudistamiseen nykyistä ennustettavammaksi, selkeämmäksi ja ym-märrettävämmäksi kokonaisuudeksi.

Työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia koskettavat ehdotukset edellyttävät laajamittaista selvitys- ja lainvalmistelutyötä, jota varten kaavaillaan perustettavan kolmikantainen selvitys- ja lain-valmisteluhanke. Työ tulee mahdollisesti sisältämään voimassa olevan lainsäädännön arvioinnin sekä eri kehittämisvaihtoehtojen vaikutusarvioinnit.

Sosiaaliturvauudistusta valmisteleva sosiaaliturvakomitea kerää välimietinnöstään lausuntopalautetta 19.5. saakka.