Brexit

Syötä päivämäärä

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 30.6.2021 – toistaiseksiJulkaistu 30.6.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty tieto siitä, että Euroopan komissio on hyväksynyt kesäkuussa 2021 päätökset Iso-Britannian henkilötietojen suojan riittävyydestä. Lisäksi ohjeen yhteyteen on päivitetty viimeisimmät versiot Iso-Britannian EU-eroon liittyvistä sopimuksista.

Iso-Britannian ero EU:sta tuli voimaan 1.2.2020. Tästä päivästä lähtien Iso-Britannia ei enää ole EU:n jäsenvaltio. 

Iso-Britannia ja EU neuvottelivat molempia osapuolia sitovan erosopimuksen, jonka perusteella eron jälkeen tuli voimaan vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana 

 • Iso-Britannia ja EU noudattavat EU:n lainsäädäntöä
 • Iso-Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla
 • henkilöiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus jatkuu.

Siirtymäkausi

Erosopimus määrittelee siirtymäkaudeksi 1.2.2020 – 31.12.2020 välisen ajan.

Siirtymäkaudella sekä EU että Iso-Britannia noudattavat välillään EU:n lainsäädäntöä. Siten EU:n sosiaaliturva-asetuksia 883/2004 ja 987/2009 sovelletaan siirtymäkaudella.

Esimerkiksi A1-todistuksia haetaan ja myönnetään normaalisti EU-maiden ja Iso-Britannian välillä liikkuville työntekijöille.

Erosopimus

1.1.2021 alkaa erosopimuksen sosiaaliturvan koordinointia koskevien säännösten soveltaminen

Erosopimuksen säännöksillä pyritään varmistamaan niiden henkilöiden saavutetut sosiaaliturvaoikeudet, jotka ovat rajat ylittävässä tilanteessa siirtymäkauden päättyessä.

Erosopimuksen henkilöllinen soveltamisala

Jotta henkilö säilyisi erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetusten piirissä, henkilön tulee olla

 • keskeytyksettä edelleen rajat ylittävässä tilanteessa EU-maan ja Iso-Britannian välillä ja
 • tilanteessa, joka on erosopimuksen soveltamisalassa.

Erosopimuksen perusteella siis vapaan liikkuvuuden oikeutta käyttäneiden henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet säilyvät ja henkilöihin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä niin kauan kuin henkilöt pysyvät erosopimuksen henkilöpiirissä ja ovat edelleen rajat ylittävässä tilanteessa.

Jos henkilö kuuluu erosopimuksen soveltamisalan piiriin, henkilön sosiaaliturva määräytyy edelleen erosopimuksen perusteella 1.1.2021 lähtien.

Erosopimuksen piirissä on esimerkiksi:

 • Suomalainen työntekijä, joka vuoden 2020 päättyessä työskentelee Iso-Britanniassa paikalliselle työnantajalle ja jatkaa edelleen siellä työskentelyä.
 • Iso-britannialainen yrittäjä, joka vuoden 2020 päättyessä toimii Suomessa ja on täällä YEL-vakuutettu ja jatkaa toimintaansa edelleen Suomessa siirtymäajan jälkeenkin.

Erosopimus ja eläkeoikeuksien turvaaminen

Erosopimus turvaa myös oikeuksia, jotka ovat perustuneet vakuutus- tai asumiskausiin, vaikka henkilö ei kuuluisi erosopimuksen mukaiseen henkilölliseen soveltamisalaan.

Tämä tarkoittaa mm. että myös ennen siirtymäaikaa Iso-Britanniassa työskennelleiden ja eläkettä kartuttaneiden henkilöiden eläkeoikeuksia suojataan ja eläkkeisiin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Vastaavasti mm. Iso-Britannian kansalainen, joka on kartuttanut eläkettä EU-maassa Iso-Britannian EU-jäsenyyden aikana voi luottaa siihen, että eläkeoikeus määräytyy edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella.

Erosopimus ja sähköinen tietojen vaihto

Erosopimuksen perusteella Iso-Britannia osallistuu EESSI:n käyttämiseen. Eroesopimusta sovellettaessa tiedot vaihdetaan sähköisesti EESSI-järjestelmää käyttäen. 

EU:n ja Iso-Britannian välillä solmittu kauppa- ja yhteistyösopimus

EU:n ja Iso-Britannian välillä on solmittu kauppa- ja yhteistyösopimus joulukuussa 2020. Sopimusta sovellettiin väliaikaiselta pohjalta 1.1.2021 lähtien, kunnes Euroopan parlamentti osaltaan käsitelli sopimuksen. Sopimus on tullut lopullisesti voimaan 1.5.2021.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen perusteella EU-maat ja Iso-Britannia sovittavat sosiaaliturvajärjestelmiään yhteen tätä koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Sopimuksen sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä sovelletaan 1.1.2021 lähtien syntyviin tilanteisiin.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvaa koskeva osuus

Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää pöytäkirjan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Pöytäkirjan liitteessä 7 on sopimuksen sosiaaliturvan täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat yleiset periaatteet

Henkilöllinen soveltamisala

Kauppa- ja erosopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan henkilöihin, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltiossa tai Iso-Britanniassa edellyttäen, että henkilöt ovat tilanteessa, joka koskee yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Iso-Britanniaa.

Pöytäkirjan sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä sovelletaan näin ollen esimerkiksi

 • EU-kansalaisiin, jotka työskentelevät tai asuvat Iso-Britanniassa 1.1.2021 jälkeen sekä
 • Iso-Britannian kansalaisiin, jotka työskentelevät tai asuvat EU-maassa 1.1.2021 jälkeen.

Soveltamisalaan kuuluvat myös kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset, jotka ovat tai ovat olleet yhden tai useamman valtion lainsäädännön alaisia, sekä heidän perheenjäsenensä ja edunsaajansa.

Asiallinen soveltamisala

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskeva pöytäkirjaa sovelletaan seuraaviin sosiaaliturvan aloihin:

 • sairausetuudet
 • äitiysetuudet ja vastaavat isyysetuudet
 • työkyvyttömyysetuudet
 • vanhuusetuudet
 • perhe-eläke-etuudet
 • työtapaturma- ja ammattitautietuudet
 • kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset
 • työttömyysetuudet
 • varhaiseläke-etuudet

Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu

Pöytäkirjassa vahvistetut sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat järjestelyt perustuvat syrjimättömyyden periaatteeseen unionin jäsenvaltioiden välillä.

Henkilöillä, joihin pöytäkirjaa sovelletaan, tulee olla samat lainsäädännön mukaiset etuudet ja velvollisuudet kuin kyseisen valtion kansalaisilla siltä osin, kun on kysymys pöytäkirjan asialliseen soveltamisalaan kuuluvista sosiaaliturvan aloista.

Etuuksien, tulojen, tosiseikkojen tai tapahtumien rinnastaminen

Pöytäkirja edellyttää etuuksien, tulojen, tosiseikkojen tai tapahtumien rinnastamisen periaatteen soveltamista vastaavasti kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa.

Jos sosiaaliturvaetuuksilla ja tuloilla on tiettyjä oikeusvaikutuksia yhden valtion lainsäädännön mukaan, toisen valtion lainsäädännön perusteella saadut vastaavat etuudet tai tulot otetaan huomioon pöytäkirjan säännöksiä sovellettaessa. Jos tietyillä seikoilla ja tapahtumilla on oikeusvaikutuksia yhden valtion lainsäädännön mukaan, kyseisen valtion on otettava huomioon toisessa valtiossa tapahtuneet samankaltaiset seikat tai tapahtumat ikään kuin ne olisivat tapahtuneet sen omalla alueella. 

Vakuutuskausien yhteenlaskeminen

Pöytäkirja edellyttää vakuutuskausien huomioon ottamista ja yhteenlaskemista vastaavalla tavalla kuin EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Toisessa valtiossa täyttyneet vakuutuskaudet tulee ottaa huomioon, jos valtion lainsäädännössä edellytetään vakuutuskausien, työskentelykausien, itsenäisen ammatinharjoittamisen kausien tai asumiskausien täyttymistä

 • etuuksia koskevan oikeuden saavuttamiseksi, säilyttämiseksi, keston määrittämiseksi tai takaisinsaamiseksi,
 • lainsäädännön soveltamiseksi tai
 • pakollisen, valinnaisen jatkuvan tai vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin pääsemiseksi tai siitä vapauttamiseksi.

Etuuksien maksaminen asuinpaikasta riippumatta

Valtion lainsäädännön tai tämän pöytäkirjan nojalla maksettavia rahaetuuksia ei saa pienentää, muuttaa, keskeyttää, peruuttaa tai tuomita menetettäviksi sen vuoksi, että etuudensaaja asuu tai hänen perheenjäsenensä asuvat muussa valtiossa kuin siinä, jossa etuuksien myöntämisestä vastuussa oleva laitos sijaitsee.

Etuuksien maksamista asuinpaikasta riippumatta ei sovelleta

 • työttömyysetuuksiin eikä
 • työkyvyttömyysetuuksiin.

Yhteistyö EU-maiden ja Iso-Britannian välillä sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla

Sosiaaliturvasäännösten soveltamista varten EU-maiden ja Iso-Britannian viranomaiset ja laitokset antavat toisilleen apua ja toimivat niin kuin panisivat täytäntöön omaa lainsäädäntöään. Viranomaisten ja laitosten antama hallinnollinen apu on pääsääntöisesti maksutonta.

Pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on vastavuoroinen tiedotus- ja yhteistyövelvollisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa pöytäkirjan moitteeton soveltaminen. Laitosten on hyvän hallintotavan periaatteen mukaisesti vastattava kaikkiin kyselyihin kohtuullisessa ajassa ja tässä yhteydessä toimitettava asianomaisille henkilöille kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen henkilöiden oikeuksien käyttämiseksi.

Asianomaisten henkilöiden on ilmoitettava mahdollisimman pian toimivaltaisen valtion ja asuinvaltion laitokselle kaikista henkilökohtaisessa tai perheensä tilanteessa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat henkilöiden oikeuteen etuuksiin tämän pöytäkirjan perusteella.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevä erityiskomitea

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklan mukaan perustetaan  sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevä erityiskomitea, joka käsittelee sosiaaliturvan yhteensovittamisesta tehdyn pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita.

Erityiskomitealla on toimivalta mm.

 • valvoa ja tarkastella uudelleen tämän sopimuksen tai mahdollisten täydentävien sopimusten asianmukaista toimintaa ja varmistaa se
 • hyväksyä päätöksiä ja suosituksia
 • keskustella tämän sopimuksen tai mahdollisten täydentävien sopimusten täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä kysymyksistä
 • toimia foorumina, jolla osapuolet voivat vaihtaa tietoja, keskustella parhaista käytännöistä ja jakaa täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia
 • perustaa, valvoa, koordinoida ja lakkauttaa työryhmiä.

Sähköinen tietojenvaihto

Kauppa- ja yhteistyösopimusta sovellettaessa lähtökohtana on sähköinen tietojen vaihto EESSI:n välityksellä.

Sopimuksen soveltamisesta tarkempia soveltamisohjeita tultaneen antamaan perustettavan erityiskomitean (sosiaaliturvan yhteensovittamisen erityiskomitea) taholta. Koska kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää EU-asetuksista erilliset säännökset sosiaaliturvan yhteensovittamisesta, voi olla tarpeen tehdä jotain tarkennuksia esimerkiksi sähköisten rakenteisten asiakirjojen (SED:ien) sisältöihin.

Tarkemmat tiedot

Liitteessä 7 on todettu, että tiedot voidaan siirtää laitosten tai yhteyselinten välillä sosiaaliturvan yhteensovittamisen erityiskomitean suostumuksella sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän välityksellä. Siltä osin kun lomakkeet ja asiakirjat vaihdetaan sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän kautta, vaihdossa on noudatettava kyseiseen järjestelmään sovellettavia sääntöjä.

Jos tietojen siirtoa laitosten tai yhteyselinten välillä ei toteuteta sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän kautta, asianomaisten laitosten ja yhteyselinten on käytettävä kuhunkin tapaukseen soveltuvia järjestelyjä ja suosittava mahdollisimman pitkälti sähköisten välineiden käyttöä.

Sopimuksen liitteessä 7 on todettu, että kaikki lomakkeet ja asiakirjat, joita toimivaltaiset laitokset ovat antaneet välittömästi ennen sopimuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan pöytäkirjan voimaantuloa, ovat edelleen voimassa. 

Näitä lomakkeita käytetään tarvittaessa edelleen toimivaltaisten laitosten välisessä tietojenvaihdossa välikaudella, jonka päättymispäivästä sovitaan sosiaaliturvan yhteensovittamisen erityiskomiteassa. Kaikki ennen kyseistä välikautta ja sen aikana annetut lomakkeet ja asiakirjat ovat voimassa niiden voimassaolon päättymiseen tai niiden peruuttamiseen asti.

Tietosuoja EU-maiden ja Iso-Britannian välillä vaihdettavissa tiedoissa

Kauppa- ja yhteistyösopimuksessa sovittiin neljän kuukauden lisäajasta, jonka aikana rekisteripitäjät ja henkilötietojen käsittelijät voivat edelleen siirtää henkilötietoja Iso-Britanniaan. Neljän kuukauden lisäaikaa jatkettiin vielä kahdella kuukaudella kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Euroopan komissio on hyväksyi 28.6.2021 päätökset Iso-Britannian henkilötietojen suojan riittävyydestä. Päätösten perusteella henkilötietojen vaihtaminen EU-maiden ja Iso-Britannian välillä myös eläkeasioissa voi jatkua nykyisellään. Riittävyyspäätösten soveltamisala on laaja ja niiden perusteella voidaan vaihtaa mm. sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin liittyviä tietoja. Päätökset ovat voimassa neljä vuotta niiden voimaantulosta lähtien.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 20.1.2021 – toistaiseksiJulkaistu 20.1.2021
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty ohjeistusta vastaamaan EU:n ja Iso-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä ja tulkintoja.

Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan Iso-Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Iso-Britanniassa on alkanut.

EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus voimaan 1.1.2021

1.1.2021 alkaen Iso-Britanniaan lähteviin työntekijöihin sovelletaan EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksessa on määräyksiä koskien muun muassa  

 •     lähetettyjä työntekijöitä
 •     lähetettyjä yrittäjiä
 •     useassa maassa työskenteleviä
 •     lentohenkilökuntaa
 •     virkamiehiä sekä
 •     merimiehiä

Edellä mainittuja henkilöryhmiä koskien on sopimuksessa määräyksiä siitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä toisessa maassa työskentelevään henkilöön kulloinkin sovelletaan. Lähtökohtaisesti 1.1.2021 Suomesta Iso-Britanniaan töihin lähtevään henkilöön sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimuksen säännöksiä.  

Tarkemmat tiedot


Kauppa- ja yhteistyösopimus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistuneen kuningaskunnan välillä on julkaistu Eurlex-sivustolla.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
 

Esimerkiksi lähetetty työntekijä, joka työskentelee enintään 2 vuotta Iso-Britanniassa suomalaisen työnantajan palveluksessa, voi edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Iso-Britanniaan lähetetylle työntekijälle tulee edelleen hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta sähköisellä hakemuksella kuten aikaisemminkin. Jos sopimuksen edellytykset täyttyvät, Eläketurvakeskus myöntää Iso-Britanniaan lähtevälle henkilölle todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

EU:n ja Iso-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa on osittain samoja lainvalintasääntöjä eri henkilöryhmille kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksessa.

EU:n ja Iso-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ei ole kuitenkaan poikkeuslupaa koskevia säännöksiä. Esimerkiksi jos lähetetyn työntekijän työkomennus Iso-Britanniassa kestää yli 2 vuotta, ei poikkeuslupaa voida hakea, vaan työntekijään sovelletaan työskentelymaan Iso-Britannian sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Iso-Britannian erosopimusta sovelletaan edelleen

Iso-Britannian ja EU:n solmiman erosopimuksen mukaisella siirtymäkaudella 1.2.2020 – 31.12.2020 maat noudattivat EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta Iso-Britanniaan lähtevään henkilöön sovelletaan tänä aikana EU:n sosiaaliturva-asetusten sääntöjä.

Siirtymäkauden jälkeen, 1.1.2021 alkaen, voidaan noudattaa erosopimuksen sosiaaliturvan koordinointia koskevia säännöksiä edelleen tietyin edellytyksin. Erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetusten sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat säännöt soveltuvat erosopimuksen piirissä olevaan henkilöön niin kauan, kuin henkilön tilanne on erosopimuksen mukaisesti keskeytyksetön ja henkilö on edelleen rajat ylittävässä tilanteessa, eli tilanteessa, jossa on liityntä sekä Iso-Britanniaan että EU:hun.

Tarkemmat tiedot

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 12.11.2019 numerossa C384 I.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=FI
 

A1-todistukset Iso-Britanniaan

Iso-Britanniaan lähtevien henkilöiden tilanteeseen sovelletaan Iso-Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Iso-Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta, riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Iso-Britanniassa on alkanut. Sopimuksesta riippuu, millainen ja miten pitkäksi ajaksi A1-todistus Iso-Britanniaan lähtevälle henkilölle voidaan myöntää.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset

Iso-Britannian ja EU:n solmiman erosopimuksen perusteella A1-todistukset, jotka on myönnetty ennen siirtymäkauden loppua ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Iso-Britanniaan lähtevälle lähetetylle työntekijälle voidaan edellytysten täyttyessä edelleen siirtymäkauden jälkeen hakemuksesta myöntää A1-todistus osoitukseksi sovellettavasta lainsäädännöstä. A1-todistus voidaan myöntää jatkumaan myös siirtymäkauden jälkeiselle ajalle.

Jos todistusta on haettu työskentelylle, joka alkaa ennen 31.12.2020, voidaan A1-todistus edellytysten täyttyessä myöntää ja todistus on voimassa päättymispäivämäärään asti. A1-todistusta voi hakea myös takautuvasti, vaikka työskentely on alkanut ennen 31.12.2020.

Jos ulkomaantyössä tapahtuu muutoksia (esim. työsuhde tai ulkomaan työskentely päättyy), tulee niistä ilmoittaa Eläketurvakeskukselle, sillä muutoksilla voi olla vaikutusta A1-todistuksen voimassaoloon.

1.1.2021 jälkeen myönnettävät A1-todistukset

Jos A1-todistusta haetaan 1.1.2021 jälkeen alkavalle työskentelylle, ratkaisu riippuu siitä, soveltuuko tilanteeseen erosopimus vai EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus. 1.1.2021 jälkeen ensimmäistä kertaa Iso-Britanniassa alkavaan työskentelyyn sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta ja sen lainvalintasääntöjä.

Esimerkki: Lähetetyn työntekijän komennus Iso-Britanniassa jatkuu vuonna 2021

Suomalainen työntekijä on ollut lähetettynä työntekijänä Iso-Britanniassa 1.8.2019 alkaen. A1-todistuksen voimassaolo päättyy 31.7.2021. A1-todistus voi olla voimassa erosopimuksen perusteella 31.7.2021 saakka. Työntekijä kuitenkin jatkaa edelleen töitä Britanniassa ja työntekijälle haetaan poikkeuslupaa 31.12.2022 asti. Jos EU:n sosiaaliturva-asetuksen edellytykset täyttyvät ja Iso-Britannian viranomaiset suostuvat poikkeuslupaan, työntekijälle myönnetään A1-todistus 31.12.2022 saakka. Työntekijä voi saada uuden todistuksen erosopimuksen perusteella, sillä työntekijä on ollut keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa Iso-Britannian ja Suomen välillä siirtymäkauden päättyessä.

Esimerkki: Lähetetty työntekijä aloittaa työskentelyn useassa EU-maassa

Henkilö on ollut Suomesta lähetettynä työntekijänä Iso-Britanniaan, mutta aloittaa siirtymäkauden jälkeen työskentelemään sekä Iso-Britanniassa että Ranskassa. EU:n sosiaaliturva-asetuksen säännökset voivat soveltua henkilön työskentelyyn edelleen, vaikka työskentelymaat muuttuvat, sillä henkilö on ollut keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa.

Esimerkki: Rajat ylittävä tilanne keskeytyy

Suomesta Iso-Britanniaan lähetetty työntekijä palaa työskentelemään Suomeen siirtymäkauden jälkeen. Jos työntekijä tämän jälkeen lähetetään uudelleen Iso-Britanniaan, työntekijään ei enää erosopimuksen perusteella sovelleta EU:n sosiaaliturva-asetuksia vaan EU:n ja Iso-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta, koska työntekijä ei ole ollut rajat ylittävässä tilanteessa ilman keskeytystä. Uudelle komennukselle voidaan myöntää lähetetyn työntekijän todistus, jos kauppa- ja yhteistyösopimuksen edellytykset täyttyvät.  

Esimerkki: Iso-Britanniasta annettu A1-todistus

Iso-Britanniasta Suomeen myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa todistukselle merkityn ajan. Britannian myöntämien A1-todistusten voimassaolosta tulee kysyä kuitenkin suoraan Britannian toimivaltaiselta viranomaiselta, joka on HM Revenue and Customs.

 

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 6.5.2024 – toistaiseksiJulkaistu 6.5.2024
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu työkyvyttömyyseläkkeiden hakemista koskevaa osuutta kauppa- ja yhteistyösopimusta koskevissa tilanteissa.

EU:n ja Iso-Britannian välisen erosopimuksen vaikutus työeläkkeisiin

EU:n ja Iso-Britannian välillä sovittu erosopimus on voimassa myös 1.1.2021 jälkeen, jolloin ns. siirtymäkausi Iso-Britannian erolle EU:sta päättyi.

Erosopimus turvaa eritysesti niiden henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksia, jotka ovat olleet johonkin EU-maahan ja Britanniaan liittyvässä rajat ylittävässä tilanteessa siirtymäajan päättyessä 31.12.2020.

Niiden henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet, jotka kuuluvat erosopimuksen henkilöllisen soveltamisalan piiriin, määräytyvät EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella.

Erosopimus ja eläkeoikeuksien turvaaminen

Erosopimus turvaa myös oikeuksia, jotka ovat perustuneet vakuutus- tai asumiskausiin, vaikka henkilö ei kuuluisi erosopimuksen henkilölliseen soveltamisalaan.

Tämä tarkoittaa mm. että myös ennen siirtymäaikaa Iso-Britanniassa työskennelleiden ja eläkettä kartuttaneiden henkilöiden eläkeoikeuksia suojataan ja eläkkeisiin sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä. Vastaavasti mm. Iso-Britannian kansalainen, joka on kartuttanut eläkettä EU-maassa Iso-Britannian EU-aikana voi luottaa siihen, että hänen eläkeoikeutensa määräytyy edelleen EU:n sosiaaliturva-asetusten perusteella.

Säännöksen perusteella tulee EU:n sosiaaliturva-asetusten mukaisesti

 • ottaa huomioon vakuutus- ja asumiskaudet sekä
 • soveltaa niiden perusteella henkilölle syntyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Vakuutuskausien yhteenlaskemisessa otetaan huomioon kaudet, jotka ovat täyttyneet

 • ennen siirtymäkauden päättymistä ja
 • siirtymäkauden jälkeen.

Henkilöillä tarkoitetaan tässä

 • EU-maan kansalaisia
 • Iso-Britannian kansalaisia
 • kansalaisuudettomia henkilöitä ja pakolaisia, jotka oleskelevat EU-maassa tai Iso-Britanniassa
 • kolmansien maiden kansalaisia sekä
 • yllä mainittujen henkilöiden perheenjäseniä ja heidän jälkeensä eläviä.

Eläkkeen hakemista ja käsittelyä koskeva menettely

Erosopimuksen perusteella Iso-Britannia osallistuu EESSI:n käyttämiseen.

Eläkkeen hakemiseen ja käsittelyyn sovelletaan EU-asetuksen mukaisia menettelyjä ja tietojen vaihto tapahtuu EESSI-järjestelmän välityksellä.

Eläkkeen määräytyminen

Erosopimus edellyttää vakuutuskausien huomioon ottamista ja niiden perusteella syntyvien oikeuksien myöntämistä EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeen määräytymiseen sovelletaan EU-asetuksen säännöksiä eläkkeen laskemisesta.

Eläkepäätös ja muutoksenhaku

Erosopimuksen perusteella myönnettäviin eläkkeisiin sovelletaan EU-säännöksiä eläkepäätöksestä ja siihen liittyvästä muutoksenhausta. Näin ollen henkilöllä on oikeus vaatia eläkepäätöksen tarkistamista päätösten yhteenvedon jälkeen, jos eri maiden laitosten eläkepäätöksillä on voinut olla kielteinen yhteisvaikutus hänen oikeuksiinsa.

Eläkkeen maksaminen

Erosopimus edellyttää eläkkeiden maksamista ilman rajoituksia EU-maiden ja Iso-Britannian välillä.

Erosopimuksen perusteella EU-asetusten säännöksiä kuittauksesta ja takaisinperinnästä sovelletaan myös artiklan 32 perusteella myönnettäviin etuuksiin. Näin ollen EU-säännökset eläkkeiden kuittaamisesta ja regressoinnista tulevat sovellettavaksi.

Muutokset myönnetyssä etuudessa

Erosopimuksen perusteella sovelletaan myös EU-asetuksen säännöksiä eläkkeiden tarkistamisesta.

EU:n ja Iso-Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen vaikutus työeläkkeisiin

EU:n ja Iso-Britannian välillä on solmittu kauppa- ja yhteistyösopimus joulukuussa 2020. Sopimusta sovellettaan väliaikaiselta pohjalta 1.1.2021 lähtien, kunnes Euroopan parlamentti sai käsiteltyä sopimuksen. Sopimus on tullut lopullisesti voimaan 1.5.2021.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen perusteella EU-maat ja Iso-Britannia sovittavat sosiaaliturvajärjestelmiään yhteen tätä koskevan pöytäkirjan mukaisesti.

Sopimuksen sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä sovelletaan 1.1.2021 lähtien syntyviin tilanteisiin.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan henkilöihin, jotka oleskelevat laillisesti jäsenvaltiossa tai Iso-Britanniassa edellyttäen, että he ovat tilanteessa, joka koskee yhtä tai useampaa jäsenvaltiota ja Iso-Britanniaa.

Pöytäkirjan sosiaaliturvaa koskevia säännöksiä sovelletaan näin ollen esimerkiksi

 • EU-kansalaisiin, jotka työskentelevät tai asuvat Iso-Britanniassa 1.1.2021 jälkeen sekä
 • Iso-Britannian kansalaisiin, jotka työskentelevät tai asuvat EU-maassa 1.1.2021 jälkeen.

Soveltamisalaan kuuluvat myös kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset, jotka ovat tai ovat olleet yhden tai useamman valtion lainsäädännön alaisia, sekä heidän perheenjäsenensä ja edunsaajansa.

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvaa koskeva osuus

Kauppa ja yhteistyösopimuksen

 • pöytäkirjassa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta on säännökset myös eläkkeiden osalta.
 • liitteessä 7 on sopimuksen sosiaaliturvan (myös eläkkeiden) täytäntöönpanoa koskevat säännökset.
Tarkemmat tiedot

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklan mukaan perustetaan sosiaaliturvan yhteensovittamista käsittelevä erityiskomitea, joka käsittelee sosiaaliturvan yhteensovittamisesta tehdyn pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita.

Erityiskomitealla on toimivalta mm.

 

 • valvoa ja tarkastella uudelleen tämän sopimuksen tai mahdollisten täydentävien sopimusten asianmukaista toimintaa ja varmistaa se
 • hyväksyä päätöksiä ja suosituksia
 • keskustella tämän sopimuksen tai mahdollisten täydentävien sopimusten täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä kysymyksistä
 • toimia foorumina, jolla osapuolet voivat vaihtaa tietoja, keskustella parhaista käytännöistä ja jakaa täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia
 • perustaa, valvoa, koordinoida ja lakkauttaa työryhmiä.

Eläkkeitä koskevat säännökset

Suomen työeläkkeisiin (kaikkiin eläke-etuuksiin) sovelletaan pöytäkirjan III osaston 5 luvun säännöksiä (Vanhuus-ja perhe-eläkkeiden yhteensovittaminen).

Eläkkeitä koskevat täytäntöönpanomääräykset ovat 7 liitteen 4 luvussa (Työkyvyttömyysetuudet sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeet).

Eläkkeen hakemista ja käsittelyä koskeva menettely

Eläkkeiden hakemista koskevat säännökset vastaavat EU-eläkkeiden osalta käytettävää menettelyä vanhuus- ja perhe-eläkkeiden osalta.

Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta säännöksiä hakemisesta ja käsittelystä ei ole, koska kauppa- ja yhteistyösopimuksessa ei ole säännöksiä työkyyttömyyseläkkeiden vapaasta maasta viennistä. Tilanteissa, joissa henkilö on ollut vakuutettuna Iso-Britanniassa vain 1.1.2021 jälkeen, Iso-Britannia ei maksa työkyvyttömyyseläkkeitä EU-maihin. Jos henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä Iso-Britanniasta tällaisessa tilanteessa, Eläketurvakeskus ei ole toimivaltainen välittämään työkyvyttömyyseläkehakemusta Iso-Britanniaan.

Liite 7 sisältää EU-asetusta vastaavat säännökset mm. vanhuus- ja perhe-eläkehakemusten hakemuksen jättöpaikasta, vireilletulosta ja yhteyslaitoksesta.

Eläkkeen määräytyminen

Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää vastaavat säännökset vanhuus- ja perhe-eläkkeiden määräytymisestä kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa, kuten vakuutuskausien huomioon ottamisen, pro rata -laskentaa koskevat määräykset sekä samanlaisten ja erilaisten etuuksien yhteensovittamisen. Vakuutuskausien huomioon ottaminen ja niiden muuntaminen määräytyy myös vastaavasti kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa.

Työkyvyttömyyseläkkeisiin ei sovelleta pro rata -laskentaa koskevia säännöksiä. Työkyvyttömyyseläkkeissä tulee kuitenkin ottaa huomioon sopimuksen perusteella vakuutuskausien rinnastaminen.

Suomen työeläkkeissä lähtökohtana on työkyvyttömyyseläkkeiden määräytyminen kansallisten säännösten mukaisesti. Tulevaan aikaan liittyvän edellytyksen täyttymiseksi tulee kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon Iso-Britanniassa täyttyneet vakuutuskaudet.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan saamisen edellytys täyttyy, jos eläkkeenhakijalla on ollut vähintään 20 571,69 euroa (vuoden 2024 tasossa) työansioita työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden 10 kalenterivuoden ajalta. Tarvittaessa otetaan huomioon työansiot myös Iso-Britanniassa.

Työansioita Iso-Britanniasta ei kuitenkaan selvitetä, jos selviää, että työskentelyä Iso-Britanniassa on ollut ainakin yhdeltä vuodelta. Epäselvissä tapauksissa pyydetään selvitystä eläkkeenhakijalta tai Iso-Britannian vakuutuslaitokselta.

Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää myös vastaavat Suomen liitemääräykset kuin EU:n sosiaaliturva-asetus.

Eläkepäätös ja muutoksenhaku

Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää vastaavat säännökset vanhuus- ja perhe-eläkepäätöksestä ja siihen liittyvästä muutoksenhausta kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa. Näin ollen henkilöllä on oikeus vaatia eläkepäätöksen tarkistamista päätösten yhteenvedon jälkeen, jos eri maiden laitosten eläkepäätöksillä on voinut olla kielteinen yhteisvaikutus hänen oikeuksiinsa.

Eläkkeen maksaminen

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet maksetaan rajoituksetta kauppa- ja yhteistyösopimuksen perusteella Iso-Britannian ja EU-maiden välillä henkilön asuinpaikasta riippumatta.

Maksaminen henkilön asuinpaikasta riippumatta ei koske työkyvyttömyysetuuksia. Suomen kansallinen työeläkelainsäädäntö edellyttää kuitenkin myös työkyvyttömyysetuuksien maksamista ilman rajoituksia kaikkiin maihin.

Sopimus sisältää vastaavat säännökset etuuksien kuittaamisesta, regressistä ja takaisinperinnästä kuin EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Muutokset myönnetyssä etuudessa

Kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää vastaavat säännökset vanhuus- ja perhe-eläkkeiden tarkistamisesta kuin EU:n sosiaaliturva-asetukset.

Sähköinen tietojenvaihto

Kauppa- ja yhteistyösopimusta sovellettaessa lähtökohtana on sähköinen tietojen vaihto EESSI:n välityksellä.

Sopimuksen soveltamisesta tarkempia soveltamisohjeita tultaneen antamaan perustettavan erityiskomitean (sosiaaliturvan yhteensovittamisen erityiskomitea) taholta. Koska kauppa- ja yhteistyösopimus sisältää EU-asetuksista erilliset säännökset sosiaaliturvan yhteensovittamisesta, voi olla tarpeen tehdä jotain tarkennuksia esimerkiksi sähköisten rakenteisten asiakirjojen (SED:ien) sisältöihin.

Tarkemmat tiedot

Liitteessä 7 on todettu, että tiedot voidaan siirtää laitosten tai yhteyselinten välillä sosiaaliturvan yhteensovittamisen erityiskomitean suostumuksella sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän välityksellä. Siltä osin, kun lomakkeet ja asiakirjat vaihdetaan sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän kautta, vaihdossa on noudatettava kyseiseen järjestelmään sovellettavia sääntöjä.

Jos tietojen siirtoa laitosten tai yhteyselinten välillä ei toteuteta sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmän kautta, asianomaisten laitosten ja yhteyselinten on käytettävä kuhunkin tapaukseen soveltuvia järjestelyjä ja suosittava mahdollisimman pitkälti sähköisten välineiden käyttöä.

Tietosuoja EU-maiden ja Iso-Britannian välillä vaihdettavissa tiedoissa

Kauppa- ja yhteistyösopimuksessa sovittiin neljän kuukauden lisäajasta, jonka aikana rekisteripitäjät ja henkilötietojen käsittelijät voivat edelleen siirtää henkilötietoja Iso-Britanniaan. Neljän kuukauden lisäaikaa jatkettiin vielä kahdella kuukaudella kesäkuun 2021 loppuun saakka.

Euroopan komissio on hyväksyi 28.6.2021 päätökset Iso-Britannian henkilötietojen suojan riittävyydestä. Päätösten perusteella henkilötietojen vaihtaminen EU-maiden ja Iso-Britannian välillä myös eläkeasioissa voi jatkua nykyisellään. Riittävyyspäätösten soveltamisala on laaja ja niiden perusteella voidaan vaihtaa mm. sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin liittyviä tietoja. Päätökset ovat voimassa neljä vuotta niiden voimaantulosta lähtien.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen