Työntekijäin eläkelaki 11 §

Nimike
Työntekijäin eläkelaki
Lyhenne
TEL
Numero
395/1961
Pykälä
11 §
Voimassa
1.1.2005 - 31.12.2006


11 §

Eläketurvan järjestäminen

(
vapaaehtoiset lisäedut
)

Hautausavustus

Vapaaehtoinen vakuuttaminen

Mom. 1

Jos työnantaja järjestää työntekijälle eläketurvan vapaaehtoisesti 1 c §:n 3 momentin nojalla (

vapaaehtoinen peruseläkevakuutus

) taikka järjestää muutoin paremman eläketurvan kuin 4–9 §:ssä säädetään, tai sisällyttää eläketurvaan hautausavustuksen tai muun sellaisen edun suorittamisen, jota ei edellytetä vähimmäisehdoissa, (

vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus

), on hänellä oikeus niillä ehdoilla, jotka asianomainen ministeriö määrää, saattaa tällainen eläkejärjestelmänsä tämän lain alaiseksi rekisteröimällä se eläketurvakeskuksessa, minkä jälkeen lisäeläkevakuutukseen noudatetaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä.


(28.11.1997/1057)

Mitä tässä momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa TaEL:ia sovellettaessa, jollei sanotusta laista muuta johdu. Kts. TaEL:n 11.

Mom. 2

Jos työnantaja on 1 momentin mukaisesti järjestänyt työntekijöilleen tämän lain vähimmäisehtoja paremman eläketurvan, vanhuuseläkkeen määrää muutetaan eläkkeen alkamisajasta riippuen laskemalla määrä vakuutusmatemaattisia periaatteita noudattaen siten kuin sosiaali- ja terveysministeriömäärää.


(27.6.2003/634)

Mitä tässä momentissa säädetään, on soveltuvin osin voimassa TaEL:ia, MYEL:iä ja YEL:iä sovellettaessa, jollei sanotuista laeista muuta johdu. Kts. TaEL:n 11 §, MYEL:n 19 § ja YEL:n 17 §.

Mom. 3

Jos työehto- tai muulla sopimuksella ei ole muunlaisesta eläkekustannusten jaosta sovittu tai työntekijät eivät ole asetuksella säädettävin tavoin toimeenpannulla äänestyksellä hyväksyneet muunlaista jakoa, saadaan työntekijöiltä periä yhteensä enintään puolet siitä eläkevakuutuksen maksusta, millä tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja vastaava vakuutusmaksu 1 momentissa tarkoitettujen lisäetujen johdosta nousee. Työntekijällä on tällöin, jos hänen työsuhteensa päättyy taikka vakuutus lisäetujen osalta lakkaa ennen eläkeoikeuden alkamista, oikeus sen lisäksi, mitä tämän lain mukaisten vähimmäisetujen säilyttämisestä säädetään, sanottujen lisäetujen osalta syntynyttä rahasto-osuutta vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen.


(27.6.2003/634)

Mom. 4

Työnantajalla on oikeus pidättää työntekijänsä palkasta tältä 3 momentin mukaan perittävä vakuutusmaksu. Työnantaja on eläkelaitokselle vastuussa pidättämistään määristä.