Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Kanadan välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Kanada)

Suomen tasavallan ja Kanadan välisen sosiaaliturvasopimuksen XII artiklan perusteella Kanadan ja Suomen asianomaiset viranomaiset ovat sopineet seuraavista määräyksistä:
 

I osa
Yleiset määräykset
 

1 artikla
Määritelmät

Tässä toimeenpanosopimuksessa tarkoittaa:

a) “sopimus,” Suomen tasavallan ja Kanadan välistä Ottawassa 28 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitettua sosiaaliturvasopimusta, sellaisena kuin se on pöytäkirjalla muutettuna;

b) “pöytäkirja,” Suomen tasavallan ja Kanadan välisen sosiaaliturvasopimuksen muuttamiseksi Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994 allekirjoitettua pöytäkirjaa;

c) muilla käsitteillä on niille sopimuksessa annettu merkitys.

2 artikla
Yhdyselimet

Sopimuksen XII artiklassa tarkoitettuja yhdyselimiä ovat:

Kanadassa:

Inhimillisten voimavarojen kehittämisministeriön
Toimeentuloturvaohjelmien jaoston
Kansainvälisten toimintojen osasto;

Suomessa:

Kansaneläkelaitos, kun kysymys on kansaneläkejärjestelmästä ja

Eläketurvakeskus, kun kysymys on työeläkejärjestelmästä.


II osa
Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset
 

3 artikla

1. Tässä artiklassa tarkoitettuja “laitoksia” ovat:

a) sovellettaessa Kanadan lainsäädäntöä, valtiovarainministeriön tilinpito- ja veronkanto-osasto: tullit, valmisteverot ja verotus;

b) sovellettaessa Suomen lainsäädäntöä,

i) sopimuksen V artiklassa tarkoitetuissa lähettämistapauksissa Eläketurvakeskus; ja

ii) sopimuksen V artiklan 4 kappaleessa tarkoitetuissa valintatapauksissa, kun on kysymys diplomaattisen edustuston työntekijöistä, ulkoasiainministeriö.

2. Kun on kysymys sopimuksen V artiklan 2, 4 ja 5 kappaleessa tarkoitetuista lähettämis-, valinta- tai poikkeustapauksista, sen sopimuspuolen laitos, jonka lainsäädäntöä sovelletaan, antaa kysymyksessä olevaa työskentelyä koskevan tietyn ajan voimassa olevan todistuksen, jolla todistetaan, että työntekijä ja hänen työnantajansa kuuluvat tämän sopimuspuolen lainsäädännön piiriin.

3. a) Sopimuksen V artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua suostumusta on haettava ennen lainsäädännön piiriin kuulumisen päättymistä.

b) Sopimuksen V artiklan 4 kappaleessa tarkoitettu valinta on tehtävä ilmoittamalla siitä kuuden kuukauden kuluessa tehtävien aloittamisesta.

c) Edellä tarkoitetut hakemukset ja ilmoitukset on tehtävä sen sopimuspuolen laitokselle, jonka lainsäädäntö tulee sovellettavaksi.

4. Sopimuksen V artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun valtion palveluksessa tehtävän työn osalta työnantaja noudattaa kaikkia sovellettavassa lainsäädännössä asetettuja kaikkia muitakin työnantajia koskevia velvoitteita.

5. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut todistukset annetaan toisen sopimuspuolen laitoksen hyväksyttävissä olevilla lomakkeilla. Työntekijä, työnantaja ja toisen sopimuspuolen laitos ovat oikeutettuja saamaan todistuksesta kappaleen.


III osa
Etuuksia koskevat määräykset
 

4 artikla
Hakemusten käsittely

1. Sopimuspuolen yhdyselin, joka vastaanottaa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaista etuutta koskevan hakemuksen, merkitsee hakemukseen sen saapumispäivän ja toimittaa hakemuslomakkeen viipymättä toisen sopimuspuolen yhdyselimelle.

2. Soveltamansa lainsäädännön rajoissa ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselin liittää hakemuslomakkeeseen kaikki asiakirjat, jotka toisen sopimuspuolen asianomainen vakuutuslaitos saattaa tarvita määrätäkseen hakijan oikeudesta etuuteen.

3. Ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselin todistaa hakemuslomakkeen henkilötiedot oikeiksi ja vahvistaa, että tietojen oikeellisuus on tarkastettu asiakirjoista; tällä tavoin oikeaksi todistetun lomakkeen toimittaminen vapauttaa yhdyselimen asiakirjojen lähettämisestä. Sopimuspuolten yhdyselimet sopivat siitä, millaisiin tietoihin tätä kappaletta sovelletaan.

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen hakemuslomakkeen ja asiakirjojen lisäksi ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselin lähettää toisen sopimuspuolen yhdyselimelle yhteydenpitolomakkeen, jossa erityisesti ilmoitetaan ensiksi mainitun sopimuspuolen lainsäädännön mukaiset hyväksiluettavat kaudet, jotka tarvitaan toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisen etuusoikeuden saamiseksi. Sopimuspuolten yhdyselimet sopivat kummankin sopimuspuolen tätä tarkoitusta varten käyttämistä yhteydenpitolomakkeista.

5. Saadessaan yhteydenpitolomakkeen toisen sopimuspuolen yhdyselin, ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselimen pyynnöstä, ilmoittaa soveltamansa lainsäädännön mukaiset hyväksiluettavat kaudet ja lähettää viipymättä yhteydenpitolomakkeen ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselimelle.

6. Kukin asianomainen vakuutuslaitos ratkaisee aikanaan hakijan oikeuden etuuteen ja ilmoittaa, yhdyselimen kautta, toiselle vakuutuslaitokselle hakijalle mahdollisesti myönnetyistä etuuksista.


IV osa
Muut määräykset
 

5 artikla
Lääkärintarkastukset

1. Soveltamansa lainsäädännön rajoissa sopimuspuolen yhdyselin toimittaa pyynnöstä toisen sopimuspuolen yhdyselimelle käytettävissään olevaa hakijan tai etuudensaajan työkyvyttömyyttä koskevaa lääketieteellistä tietoa ja asiakirja-aineistoa.

2. Jos sopimuspuolen laitos edellyttää, että toisen sopimuspuolen alueella asuvalle hakijalle tai etuudensaajalle tehdään lisälääkärintutkimus, viimeksi mainitun sopimuspuolen laitos ryhtyy, ensiksi mainitun sopimuspuolen laitoksen pyynnöstä, toimenpiteisiin tutkimuksen suorittamiseksi toimenpiteisiin ryhtyvän laitoksen soveltamien säännösten mukaisesti lääkärintutkimusta pyytävän laitoksen kustannuksella.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen soveltamisesta syntyneet kulut korvataan viipymättä sen jälkeen, kun on saatu yksityiskohtainen kustannuserittely.

6 artikla
Lomakkeet

Sopimuspuolten yhdyselimet sopivat sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi tarvittavista lomakkeista.

7 artikla
Tilastotiedot

Sopimuspuolten yhdyselimet vaihtavat sopimallaan tavalla vuosittain tilastotietoja sopimuksen perusteella suorittamistaan etuuksista.

8 artikla
Voimaantulo

1. Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan samana päivänä kuin pöytäkirja ja on voimassa saman ajan kuin sopimus.

2. Tämän toimeenpanosopimuksen voimaantullessa lakkaa aikaisempi toimeenpanosopimus olemasta voimassa.


Tehty Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994 kahtena suomen-, englannin- ja ranskankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.