Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Japani)

Suomen tasavallan ja Japanin välisen Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2019 allekirjoitetun sosiaaliturvaa koskevan sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Suomen ja Japanin toimivaltaiset viranomaiset ovat päättäneet seuraavasta:

I osa
Yleiset määräykset

1 artikla
Määritelmät

1. Tässä toimeenpanosopimuksessa Sopimus tarkoittaa Suomen tasavallan ja Japanin välistä Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2019 allekirjoitettua sopimusta sosiaaliturvasta.

2. Muilla tässä toimeenpanosopimuksessa käytetyillä termeillä on sama merkitys, joka niillä on Sopimuksessa.

2 artikla
Suomen toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet

1. Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainitut Suomen toimivaltaiset laitokset ovat

(a) työeläkkeiden myöntämisen ja maksun osalta:

eläkelaitokset

(b) lainsäädännön piiriin kuulumisesta annettavien todistusten osalta:

Eläketurvakeskus (ETK)

2. Sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti yhteyselimiksi on nimetty:

(a) Suomen osalta:

Eläketurvakeskus (ETK)

(b) Japanin osalta:

(i) kansaneläkkeiden osalta sekä työntekijöiden eläkevakuutuksen osalta siinä määrin kuin se koskee työntekijöiden eläkevakuutuksen kategoriaan I kuuluvia henkilöitä, Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeri sekä Japanin eläkelaitos (JPS);

(ii) työntekijöiden eläkevakuutuksen osalta siinä määrin kuin se koskee työntekijöiden eläkevakuutuksen kategoriaan II kuuluvia henkilöitä, Julkisen palvelun henkilöstön keskinäisen avun yhdistysten liitto;

(iii) työntekijöiden eläkevakuutuksen osalta siinä määrin kuin se koskee työntekijöiden eläkevakuutuksen kategoriaan III kuuluvia henkilöitä, Paikallishallinnon työntekijöiden eläkerahastojen yhdistys;

(iv) työntekijöiden eläkevakuutuksen osalta siinä määrin kuin se koskee työntekijöiden eläkevakuutuksen kategoriaan IV kuuluvia henkilöitä, Japanin yksityiskoulujen tuen ja keskinäisen avun yhteisö; ja työllisyysvakuutuksen osalta

(v) Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeri;

II osa
Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset

3 artikla
Todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

1. Jos toisen sopimusvaltion lainsäädäntö koskee henkilöä Sopimuksen 7 artiklan, 8 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan tai 12 artiklan mukaisesti, kyseisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos tai yhteyselin antaa todistuksen henkilön kuulumisesta maan lainsäädännön piiriin mainiten myös todistuksen voimassaoloajan, milloin työnantaja tai asianosaiset henkilöt todistusta pyytävät. Todistus vahvistaa, että kyseinen henkilö on vapautettu toisen sopimusvaltion pakollista vakuutusta koskevan lainsäädännön piiristä.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen antavan sopimusvaltion toimivaltainen laitos tai yhteyselin toimittaa jäljennöksen todistuksesta tai todistuksen sisältämät tiedot, jos molempien sopimusvaltioiden yhteyselimet niin päättävät, toisen sopimusvaltion yhteyselimelle tämän toisen sopimusvaltion yhteyselimen tarpeen mukaan.

3. Jos työntekijän tai yrittäjän vapautukselle sen sopimusvaltion lainsäädännöstä, jossa henkilö työskentelee, myönnetään jatkoa Sopimuksen 7 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti, vapautuksen jatkon kesto on enintään kolme vuotta.

III osa
Etuuksia koskevat määräykset

4 artikla
Vakuutuskausien muuntaminen

Vakuutuskausien kokonaismäärän muuntaminen Sopimuksen 14 artiklan 1 kohdan tai 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

(a) Sovellettaessa Sopimuksen 14 artiklan 1 kohtaa Japanin toimivaltaiset laitokset hyväksyvät vuodelta 2005 ja kaikilta sitä seuraavilta kalenterivuosilta kahdentoista kuukauden vakuutuskauden Suomen lainsäädännön yhden vuoden vakuutuskauden osalta, jonka Suomen toimivaltaiset laitokset ovat sellaiseksi vahvistaneet. Japanin toimivaltaisten laitosten hyväksymät vakuutuskaudet eivät sisällä Japanin lainsäädännön mukaan jo hyväksi luettuja vakuutuskauden kuukausia. Tämän kohdan ehtojen mukaan laskettavien vakuutuskausien kuukausien ja Japanin lainsäädännön mukaan jo laskettujen vakuutuskausien yhteismäärä ei ylitä kahtatoista kalenterivuodessa; ja

(b) Sovellettaessa Sopimuksen 18 artiklan 1 kohtaa Suomen toimivaltaiset laitokset hyväksyvät vuodelta 2005 ja kaikilta sitä seuraavilta kalenterivuosilta yhden vuoden vakuutuskauden Japanin lainsäädännön kahdentoista kuukauden vakuutuskauden osalta, jonka Japanin toimivaltaiset laitokset ovat sellaiseksi vahvistaneet. Suomen toimivaltaisten laitosten hyväksymät vakuutuskaudet eivät sisällä Suomen lainsäädännön mukaan jo hyväksi luettuja vakuutuskauden kausia.

5 artikla
Hakemusten, muutoksenhakukirjelmien ja ilmoitusten jättäminen

1. Jos sopimusvaltion toimivaltainen laitos vastaanottaa toisen sopimusvaltion lainsäädännön alaisen etuushakemuksen, muutoksenhakukirjelmän tai muun ilmoituksen, se lähettää viipymättä yhteyselimensä kautta kyseisen etuushakemuksen, muutoksenhakukirjelmän tai muun ilmoituksen kyseisen toisen sopimusvaltion yhteyselimelle ilmoittaen asiakirjan vastaanottamispäivämäärän.

2. Ensimmäisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos antaa yhteyselimensä kautta toisen sopimusvaltion yhteyselimelle kaikki hakemusta koskevat hallussaan oleva tiedot, joita toisen sopimusvaltion toimivaltainen elin saattaa tarvita tehdessään päätöstä etuuksien myöntämisestä.

3. Saadessaan hakemuksen, jonka oli ensin vastaanottanut toisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos, sopimusvaltion toimivaltainen laitos toimittaa viipymättä, mikäli kyseisen toisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos pyytää, tämän toisen sopimusvaltion yhteyselimelle oman yhteyselimensä kautta kaikki hallussaan olevat tiedot, joita tämän toisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos saattaa tarvita tehdessään päätöstä etuuksien myöntämisestä.

4. Ensimmäisen sopimusvaltion yhteyselin tarkistaa hakemuksen sisältämät henkilöä koskevat tiedot vahvistaen, että tietojen oikeellisuus perustuu asiakirjoihin. Sopimusvaltioiden yhteyselimet sopivat keskenään tätä kohtaa koskevien tietojen sisällöstä ja muista tähän liittyvistä menettelyistä.

5. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdissa mainittujen hakemuksen ja tietojen lisäksi ensimmäisen sopimusvaltion yhteyselin lähettää yhdessä sovitut lomakkeet toisen sopimusvaltion yhteyselimelle suomen ja japanin kielellä. Lomakkeiden kentät voi täyttää joko englannin, suomen tai japanin kielellä.

IV osa
Erinäiset määräykset

6 artikla
Tilastotietojen vaihtaminen

Sopimusvaltioiden yhteyselimet vaihtavat vuosittain tilastoja tämän toimeenpanosopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan annetuista todistuksista ja sopimusvaltioiden Sopimuksen mukaan suorittamista maksuista mukaan lukien edunsaajien lukumäärä ja etuuksien määrä etuuslajeittain. Nämä tilastot toimitetaan sopimusvaltioiden yhteyselinten sopimassa muodossa.

7 artikla
Lomakkeet ja yksityiskohtaiset menettelyt

Sopimusvaltioiden yhteyselimet päättävät yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa Sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä lomakkeista ja yksityiskohtaisista menettelyistä.

8 artikla
Keskinäinen avunanto

Sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi molempien sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai toimivaltaiset laitokset keskustelevat tarvittaessa asioista, jotka liittyvät sovellettavan lainsäädännön määrittämiseen, etuuksien käsittelyyn tai muuhun Sopimukseen ja tähän toimeenpanosopimukseen liittyvään asiaan.

9 artikla
Voimaantulo

1. Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan Sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa Sopimuksen voimassaoloajan.

2. Tätä toimeenpanosopimusta voidaan muuttaa milloin tahansa kirjallisesti molempien sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella. Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin ilmoittaa toisilleen kirjallisesti toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten nimissä tapahtuneista muutoksista tarvitsematta muuttaa tätä toimeenpanosopimusta.

Tehty kahtena kappaleena Helsingissä, tänä 19. päivänä lokakuuta, 2021 englannin kielellä.

SUOMEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINENJAPANIN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Sosiaali- ja terveysministeriöKansallinen poliisivirasto
Viestintä- ja sisäasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Opetus-, kulttuuri-, urheilu-, tiede- ja teknologiaministeriö
Terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriö