Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Australian välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Australia)

Suomen ja Australian välillä tehdyn, 10 päivänä syyskuuta 2008 allekirjoitetun sosiaaliturvasopimuksen 21 artiklan mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän toimeenpanosopimuksen sopimuksen toimeenpanemiseksi, kuten seuraavissa kappaleissa esitetään.

1 kappale
Määritelmät

1. Tätä toimeenpanosopimusta sovellettaessa

sopimuksella” tarkoitetaan Australian ja Suomen välistä sosiaaliturvasopimusta, joka on allekirjoitettu 10 päivänä syyskuuta 2008;

toimeenpanosopimuksella” tarkoitetaan tätä toimeenpanosopimusta.

2. Sopimuksessa määritellyllä käsitteellä on sitä käytettäessä tässä toimeenpanosopimuksessa sama merkitys kuin sopimuksessa.

2 kappale
Toimivaltaiset laitokset

Sopimuksen 1 artiklan mukaiset toimivaltaiset laitokset ovat seuraavat:

kun on kyse Australiasta:

(a) sopimuksen 2 artiklan (a)(i) alakohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten Centrelink ja

(b) sopimuksen 2 artiklan (a)(ii) alakohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten Australian verovirasto – The Australian Taxation Office; ja

kun on kyse Suomesta:

(c) sopimuksen 2 artiklan (b)(i) alakohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten eläkelaitos, joka myöntää ja maksaa työeläkkeen, ja

(d) sopimuksen 2 artiklan (b)(ii) alakohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten Kansaneläkelaitos (Kela). 

3 kappale
Yhteyselimet

1. Sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamisessa tarvittavat yhteyselimet ovat:  

(a) kun on kyse Australiasta:

i. sosiaaliturvalainsäädäntöön kuluvien lakien osalta Centrelink International Services,
ii. Superannuation –järjestelmää (superannuation guarantee) koskevan lainsäädännön osalta Australian verovirasto – The Australian Taxation Office; ja

(b) kun on kyse Suomesta:

i. työeläkejärjestelmän osalta Eläketurvakeskus,
ii. kansaneläkelain osalta Kansaneläkelaitos ja
iii. sopimuksen II osan määräysten osalta Eläketurvakeskus.

2. Yhteyselinten osoitteet ja muut yhteystiedot ovat liitteessä 1.

4 kappale
Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten välinen tiedonkulku

1. Tarvittavat tiedot sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen täytäntöönpanemiseksi lähettää asianomainen toimivaltainen laitos tai yhteyselin, tai tapauksesta riippuen sille lähetetään.

2. Toimivaltaiset laitokset tai yhteyselimet voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa ja asiakkaisiinsa.  

3. Mikäli mahdollista, tiedot voidaan lähettää toimivaltaiselta laitokselta tai yhteyselimeltä toiselle sähköisesti.

5 kappale
Lomakkeiden ja muiden asiakirjojen laatiminen

Yhteyselimet sopivat yhteisistä menettelyistä, lomakkeista, todistuksista ja ilmoituksista, joita tarvitaan sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen toteuttamiseksi.

6 kappale
Todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

1. Kun toisen sopimuspuolen lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksen II osan määräyksen mukaan, sen sopimuspuolen 3 kappaleen 1 kohdassa määrätty yhteyselin antaa työnantajan tai työntekijän pyynnöstä kyseiselle työnantajalle lainsäädännön piiriin kuulumisesta todistuksen, jossa vakuutetaan, että työnantaja ja työntekijä kuuluvat edelleen sopimuspuolen lainsäädännön piiriin, sekä ilmoitetaan ajanjakso, jonka todistus on voimassa.
 
2. Todistukset antavat:

(a) Eläketurvakeskus, kun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä;

(b) verokomissaari – Commissioner of Taxation – tai tämän valtuuttama edustaja, kun sovelletaan Australian lainsäädäntöä.

3.  Kopio tästä todistuksesta lähetetään toisen sopimuspuolen yhteyselimelle.

4.  Sopimuspuolen yhteyselin, joka antaa todistuksen, voi peruuttaa todistuksen tai muuttaa sitä, ja se ilmoittaa tästä toisen sopimuspuolen yhteyselimelle.

7 kappale
Tietojen vaihto ja indeksointi

1. Kukin yhteyselin antaa pyynnöstä tietoa toiselle yhteyselimelle asumisajoista, vakuutuksesta tai maksetuista etuuksista tai muuta saatavilla olevaa tietoa sopimuksen 19 artiklan mukaisesti.

2. Suomen yhteyselin toimittaa Australian yhteyselimelle, mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, tietoa asiakkaidensa korotetuista etuuksista silloin kun niihin tehdään indeksikorotuksia.

3. Kukin yhteyselin toimittaa säännöllisesti toiselle yhteyselimelle mahdollisuuksien mukaan sähköisesti tiedot, jotka vaikuttavat maiden yhteisiin etuudensaajiin.

4. Toisen sopimuspuolen yhteyselimen toisen sopimuspuolen yhteyselimelle toimittamaan yksittäistä henkilöä koskevaan tietoon sovelletaan sopimuksen 19 artiklan 3 kappaleen määräystä.

8 kappale
Hakemuksen jättäminen

Henkilö jättää etuushakemukset, niitä koskevat valitukset, niihin liittyvät asiakirjat ja muut ilmoitukset ja tiedonannot:

(a) Australiassa kyseiselle toimivaltaiselle laitokselle;

(b) Suomessa toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle.

9 kappale
Hakemusten ja vaateiden käsittely

1. Hakemuksen vastaanottavan toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen tulee mahdollisimman pian

(a) leimata tai merkitä hakemukseen sen saapumispäivä;

(b) suorittaa seuraavat toimenpiteet:

i. todentaa hakijan henkilöllisyys,
ii. varmistaa hakemukseen sisältyvät henkilötiedot sen tueksi toimitettujen asiakirjojen perusteella,
iii. tarkastaa, että hakemuksen kaikki kohdat on täytetty, ja jos hakemus on epätäydellinen, huolehtia siitä, että puuttuvat tiedot hankitaan,
iv. tarvittaessa ottaa hakemuksen tueksi toimitetuista alkuperäisistä asiakirjoista kopiot;

(c) lähettää viipymättä hakemuslomakkeen ja asianomaiset alkuperäiset asiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset toisen sopimuspuolen yhteyselimelle toimeenpanosopimuksen 3 kappaleen mukaisesti;

(d) hakemuksen ja sen tueksi esitettyjen asiakirjojen lisäksi toimittaa hakemusta koskevan yhteydenpitolomakkeen, jolla

i. ilmoitetaan  Australian asumiskaudet tai Suomen vakuutuskaudet, hakijalle jo maksettavia eläkkeitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot, sekä
ii. ilmoitetaan, esitetäänkö sopimuksen 18 artiklan mukainen liikamaksujen takaisinperintää koskeva pyyntö toisen sopimuspuolen toimivaltaisen laitoksen maksamista etuuksista.

2. Toisen sopimuspuolen yhteyselin määrää hakijan oikeuden ja osoittaa päätöksen suoraan hakijalle yhdessä oikaisua ja muutoksenhakua koskevien tietojen kanssa.

3. Yhteyselin ilmoittaa yhteydenpitolomaketta käyttäen toisen sopimuspuolen yhteyselimelle päätöksestä, joka koskee oikeutta eläkkeeseen. Jos hakemus hylätään, evätyn eläkkeen laji sekä syy siihen, miksi se evättiin, tulee ilmoittaa. Jos eläke myönnetään, päätöksen päivämäärä ja eläkkeen laji ilmoitetaan.

4. Jos kohdassa 1(d) ii tarkoitettu vaade on esitetty, pyynnön vastaanottava yhteyselin

(a) siirtää  takautuvat erät etuuden myöntämispäivästä lähtien sitä pyytävälle yhteyselimelle ja aloittaa säännölliset maksut seuraavasta normaalista maksupäivästä;
(b) ilmoittaa yhteydenpitolomakkeella, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt; ja 
(c) antaa hakijalle tiedon toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt.   

5. Takautuvat erät vastaanottava yhteyselin huolehtii siitä, että siitä maksettava summa vähennetään kyseisistä takautuvista eristä ja että mahdollinen ylijäämä toimitetaan hakijalle yhdessä sen tiedon kanssa, mihin se on ryhtynyt.

10 kappale
Lääkärintarkastukset

1. Sopimuspuolen toimivaltainen laitos toimitta pyynnöstä yhteyselimen kautta soveltamansa lainsäädännön laajuudessa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle hallussaan olevan lääketieteellisen tiedon ja aineiston koskien hakijan tai etuudensaajan työkyvyttömyyttä.

2. Jos sopimuspuolen toimivaltainen laitos yhteyselimen kautta vaatii, että toisen sopimuspuolen alueella asuvalle hakijalle tai etuudensaajalle tehdään lääkärintarkastus ensiksi mainitun sopimuspuolen toimivaltaisen laitoksen yhteyslaitoksen kautta tekemän pyynnön perusteella, jälkimmäisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos huolehtii tällaisen tarkastuksen suorittamisesta sen toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, joka pyytää lääkärintarkastusta.

11 kappale
Muutoksenhakukirjelmät ja niihin liittyvät asiakirjat

Toimivaltainen viranomainen tai yhteyselin, joka vastaanottaa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisia muutoksenhakukirjelmiä ja niihin liittyviä asiakirjoja,

(a)    leimaa tai merkitsee asiakirjaan sen saapumispäivän;

(b)    kirjaa, että sen yhteyselin tai toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut asiakirjat; ja

(c)    lähettää asiakirjat mahdollisimman pian toisen toimivaltaisen laitoksen yhteyselimelle.

12 kappale
Eläkettä saavan henkilön tulojen arviointi muutettaessa toisen sopimuspuolen alueelle

Sopimuksen 14 ja 15 artiklan soveltamista varten toimivaltaiset laitokset ovat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa sen päivämäärän määrittelemiseksi, josta alkaen sopimuspuoli, joka jättää ottamatta huomioon toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan maksetun eläkkeen, muuttuu. Tietojenvaihdossa käytetään 9 kappaleen tarkoittamaa yhteydenpitolomaketta.

13 kappale
Keskinäinen avunanto ja käsittelyä koskevat vaatimukset

1. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet toimivat yhteistyössä niin, että sopimuksen mukaisesti jätetyt hakemukset käsitellään nopeasti, samoin kuin sopimuksen soveltamiseen liittyvissä muissa näkökohdissa.    
2. Molempien sopimuspuolten toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsottaviin toimiin sopimuksen soveltamisen parantamiseksi.

14 kappale
Tilastotiedot

Yhteyselimet voivat sopia tilastotietojen vaihtamisesta vuosittain yhteisesti sovittavana ajankohtana koskien  kummankin sopimuksen perusteella suorittamia maksuja. Näihin tilastoihin sisältyvät tiedot etuudensaajien lukumäärästä ja maksettujen etuuksien rahallisesta arvosta etuuslajin mukaan.  

15 kappale
Toimeenpanosopimuksen tarkistus

Tätä toimeenpanosopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti milloin tahansa toimivaltaisten viranomaisten päästessä asiassa yhteisymmärrykseen.  

16 kappale
Voimaantulopäivä

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.


Allekirjoitettu Helsingissä 10. päivänä syyskuuta 2008  kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena. Kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.