innehållsförteckning

Lag om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Denna lag tillämpas då ägarbasen i ett statligt ämbetsverk, en statlig inrättning eller ett statligt affärsverk eller i en del av ett sådant ämbetsverk, en sådan inrättning eller ett sådant affärsverk omorganiseras genom att ett aktiebolag bildas eller genom att verksamhet överförs till redan existerande aktiebolag i de fall där antalet sådana personer i tjänste- eller arbetsförhållande som samtidigt överförs från statens tjänst är minst 200.

Ett sådant aktiebolag som avses i 1 § benämns nedan bolaget. Den som står i ett i lagen om statens pensioner (280/66) nämnt tjänste- eller arbetsförhållande till staten och som överförs till ett arbetsförhållande till bolaget betraktas som en gammal arbetstagare enligt denna lag lika länge som arbetsförhållandet till bolaget fortgår utan avbrott. Pensionsanstalt benämns ett sådant försäkringsbolag, en sådan understödskassa eller en sådan pensionsstiftelse enligt 3 § lagen om pension för arbetstagare (395/61) där bolaget för sina arbetstagare har ordnat pensionsskydd enligt minimikraven i lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsanstalten skall på grund av det arrangemang som avses i 1 § betala överföringsavgift till statens pensionsfond i 10 års tid. Överföringsavgiftens årliga belopp är 80 procent av grunden för överföringsavgiften.

Med grunden för överföringsavgiften avses den del av den för gamla arbetstagare fastställda försäkringspremien enligt minimikraven i lagen om pension för arbetstagare som skall finansiera de kostnader som avses i 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare.

Om minst 200 personer i tjänste- eller arbetsförhållande till staten, på grund av att ett nytt arrangemang enligt 1 § vidtas senare, överförs till arbetsförhållande till bolaget, skall även dessa arbetstagare beaktas när den i 2 mom. nämnda grunden för överföringsavgiften fastställs.

Om bolagets verksamhet efter ett arrangemang som avses i 1 § omorganiseras så att minst 200 gamla arbetstagare överförs till ett annat företag, är den pensionsanstalt vid vilken ett ovan nämnt annat företag har ordnat pensionsskydd för sina arbetstagare skyldig att betala överföringsavgift, dock högst under den tid som återstår av den betalningstid på 10 år som avses i 1 mom.

Om antalet gamla arbetstagare är mindre än 200 vid utgången av kalenderåret, skall överföringsavgift inte betalas för det följande kalenderåret.

Grunderna för överföringsavgiften och för förskottet på den fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av pensionsskyddscentralen. Innan grunderna fastställs, skall finansministeriets utlåtande inhämtas om framställningen.

Pensionsskyddscentralen kan i de i 1 mom. nämnda grunderna föreslå sådana ändringar som beaktar de kostnader vilka förorsakas av ändringar i de allmänna beräkningsgrunderna i fråga om premier och fonder enligt lagen om pension för arbetstagare och av sådana överföringar som avses i den sista meningen i 12 § 1 mom. 1 punkten lagen om pension för arbetstagare samt som beaktar de ändringar som följer av lagstiftningen.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Lagen skall tillämpas på sådana arrangemang som vidtas medan lagen är i kraft.

RP 265/92, ShUB 42/92