Vanhuuseläkkeen täytäntöönpano

Asianumero
TELK/361/2024
Päätöksen antaja
TELK
Päätöksen antopäivä
28.5.2024
Asiakirjan laji
Päätös

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Eläkelaitos on 13.3.2023 annetulla päätöksellä myöntänyt A:lle vanhuuseläkkeen 14.2023 alkaen. Eläkelaitos on 19.9.2023 päivätyllä vastauskirjeellä ilmoittanut A:lle hänen olevan Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön OFAC:n ylläpitämässä pakoteluettelossa, minkä takia A:n työeläkkeen maksaminen on toistaiseksi keskeytetty.

A vaati 19.1.2024 päivätyllä kirjelmällä muutoksenhakulautakunnalle eläkelaitoksen 13.3.2023 antaman päätöksen täytäntöönpanoa. A vaati 13.3.2023 annetulla päätöksellä myönnetyn eläkkeen maksamista täysimääräisenä ja maksamattomille eläke-erille laillista korkoa 1.5.2023 alkaen. A vetosi siihen, että eläkelaitoksen viittaamat OFAC:n hallinnoimat pakotteet velvoittavat yhdysvaltalaisia tai Yhdysvaltojen alueella toimivia tahoja, mutta ne eivät sellaisenaan sido eurooppalaisia tai EU:n alueella toimivia ei-yhdysvaltalaisia yrityksiä.

TELK jätti tutkimatta A:n vaatimuksen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n mukaan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työeläketurvaa koskevissa asioissa siten kuin TyEL 3 §:ssä mainituissa työeläkelaeissa säädetään.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (HOL) 6 §:n mukaan valittamalla saa hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta. Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

HOL 81 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos: 1) valituksen tutkiminen ei kuulu sen toimivaltaan; 2) päätös ei ole valituskelpoinen; 3) muutoksenhaku valittamalla on laissa kielletty; 4) valittajalla ei ole valitusoikeutta; 5) valitusta ei ole tehty määräajassa; 6) valitus on jäänyt puutteelliseksi, vaikka valittajalle on varattu tilaisuus sen täydentämiseen; tai 7) tutkimatta jättämiseen on muu vastaava syy.

A on 19.1.2024 päivätyllä kirjeellä vaatinut eläkelaitoksen 13.3.2023 antaman päätöksen täytäntöönpanoa.

TELK totesi, että työeläkelakien perusteella myönnettyjen etuuksien täytäntöönpano tai täytäntöönpanotoimien lainmukaisuuden arviointi ei kuulu sen toimivaltaan. Tämän vuoksi muutoksenhakulautakunta ei voi tutkia A:n vaatimusta.

Lainkohdat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §