Osittaisen vanhuuseläkkeen tavoitteena on, että työntekijät ja yrittäjät voisivat jatkaa pidempään työelämässä. Osittainen vanhuuseläke tarjoaa joustavan mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke.

Osittaisen vanhuuseläkkeensaaja voi eläkkeellä ollessaan työskennellä sen verran kuin haluaa. Työskentely osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole kuitenkaan pakollista. Jos eläkkeensaaja työskentelee eläkkeellä ollessaan, tulee työ vakuuttaa työeläkelakien mukaisesti. Myös yrittäjän on vakuutettava itsensä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla harjoitetun yrittäjätoiminnan osalta.

Tarkemmat tiedot

Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2017.

Kenellä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen?

Henkilöllä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • henkilö on syntynyt vuonna 1949 tai sen jälkeen
  • henkilö on täyttänyt hänen syntymävuotensa mukaan määräytyvän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan
  • henkilö ei saa eläkkeen alkaessa muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta
  • henkilö ei saa eläkkeen alkaessa luopumistukea
  • henkilö ei ole sotilas.

Vuonna 1949-1963 syntyneillä henkilöillä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 61 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Vuonna 1964 syntyneillä henkilöillä on oikeus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen aikaisintaan 62 ikävuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen. Vuonna 1965 syntyneille STM vahvistaa osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan vuodelle 2027 viimeistään 31.10.2026.

Milloin osittainen vanhuuseläke alkaa?

Osittainen vanhuuseläke alkaa eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden alusta tai eläkkeenhakijan ilmoittamasta myöhemmästä ajankohdasta, jos kaikki eläkkeen myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Osittainen vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti kaikkien työeläkelakien mukaan.

Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti.

Osittaisen vanhuuseläkkeen peruuttaminen

Eläkkeensaaja voi hakemuksesta peruuttaa osittaisen vanhuuseläkkeen 3 kuukauden kuluessa eläkkeen myöntämistä koskevan päätöksen antamisesta.

Kun osittainen vanhuuseläke on peruutettu, eläkelaitos perii osittaisen vanhuuseläkkeen takaisin aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinperintää koskevan säännöksen mukaisesti.

Minkä suuruinen osittainen vanhuuseläke on?

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on henkilön eläkehakemuksen mukaan 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamista edeltäneen kalenterivuoden loppuun mennessä kaikkien työeläkelakien mukaan ansaitusta eläkkeestä.

Jos eläkkeensaaja on 25 prosentin suuruisella osittaisella vanhuuseläkkeellä, eläkkeensaaja voi halutessaan hakea toisen 25 prosentin eläkeosuuden maksuun. Muita muutoksia prosenttiosuuteen ei voi tehdä.

Jos eläke alkaa ennen henkilön ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää, osittaisesta vanhuuseläkkeestä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta eläkkeen alkamisen ja henkilön ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun väliin jäävältä kuukaudelta. Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys säilyy myös silloin, kun henkilölle myönnetään osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen vanhuuseläke tai muu vastaava etuus.

Jos eläke alkaa henkilön ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen eläkeosuutta korotetaan pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään henkilön ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alkua myöhemmäksi.

Jos henkilö ei ole täyttänyt julkisen alan henkilökohtaista eläkeikäänsä, osittainen vanhuuseläke on normeerattu.

Yksityisten alojen rekisteröityä lisäeläkettä ei myönnetä osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä.

Jos henkilö on täyttänyt julkisen alan henkilökohtaisen vanhuuseläkeikänsä, osittainen vanhuuseläke sisältää myös lisäeläkeosuutta.

Osittainen vanhuuseläke on EU:n sosiaaliturva-asetuksen 883/2004 (perusasetus) 3 artiklassa tarkoitettu vanhuusetuus, jolloin osittainen vanhuuseläke lasketaan myös pro rata-eläkkeenä.