Erilaiset eläketulot otetaan huomioon kansaneläkettä vähentävänä, myös eläkkeensaajan työeläke. Kela huomioi työeläkkeen määrän elinaikakertoimella tarkistettuna. Kaikki työeläkkeen osat eivät kuitenkaan vähennä kansaneläkettä. Siksi Kela tarvitsee työeläkejärjestelmästä työeläkkeen laskettuna ilman näitä kansaneläkkeen määrässä etuoikeutettuja tuloja. Tämä ohje koskee kansallisten säännösten mukaan laskettuja työeläkkeitä.

Kansaneläkkeessä etuoikeutetut tulot

Kansaneläkkeessä ei oteta huomioon kaikkia eläkkeen osia. Tällaisia etuoikeutettuja tuloja ovat:

 • ennen vuotta 2017 karttunut 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen tehdystä työstä ansaittu eläkkeensaajan oma eläke
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen etuus
 • työeläkkeen kuntoutuskorotus
 • työeläkkeen lapsikorotus
 • työeläkkeen kertakorotus
 • työeläkkeen lykkäyskorotus
 • pohjaosan poistamisen johdosta työeläkkeisiin maksettu korotus (POSA-korotus).

Kansaneläkkeen määrään vaikuttavat eläketulot

Vuoden 2017 alusta alkaen myönnettävissä eläkkeissä kansaneläkettä laskettaessa otetaan huomioon:

 • työstä ja tulevalta ajalta karttunut eläke (lukuun ottamatta yli 63 vuoden iän jälkeen tehdystä työstä ansaittua karttumaa ajalta ennen 1.1.2017)
 • työeläkelakien mukaisilta palkattomilta ajoilta karttunut eläke
 • eläkesuhteista karttunut eläke
 • varhennetun vanhuuseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys tulona.

Leskeneläkkeessä huomioon otettava työeläke

Kansaneläkejärjestelmän leskeneläkkeenä maksettavaa jatkoeläkkeen täydennysmäärää laskettaessa lesken omana työeläkkeenä otetaan huomioon vastaavat eläkkeen osat kuin omassa kansaneläkkeessä. Perhe-eläkkeestä otetaan huomioon koko maksettava määrä lukuunottamatta VEKL:n osuutta ja kertakorotusta.

Leskeneläkkeessä etuoikeutetut tulot

Jatkoeläkkeen täydennysmäärässä etuoikeutettua työeläketuloa ovat:

 • ennen vuotta 2017 karttunut 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen tehdystä työstä ansaittu eläkkeensaajan oma eläke
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukainen etuus
 • työeläkkeen lapsikorotus
 • työeläkkeen kertakorotus
 • työeläkkeen lykkäyskorotus
 • pohjaosan poistamisen johdosta työeläkkeisiin maksettava korotus (POSA-korotus)
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha ja kuntoutuskorotus tai muu kuntoutusetuus.

Lapseneläkkeessä huomioon otettava työeläke

Työeläkelain mukainen lapseneläke otetaan huomioon maksettavan eläkkeen suuruisena.

Ennakoitu eläke

Jos eläkkeenhakija hakee kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä, mutta ei samalla hae työeläkettä, Kela laskee kansaneläkkeen määrän käyttäen ennakoitua työeläkettä. Ennakoidun työeläkkeen määrän Kela saa ansaintajärjestelmästä työeläkearviokyselyllä tai tarvittaessa kysymällä määrää lomakkeella. Ennakoitua työeläkettä ei oteta huomioon Kelan työkyvyttömyyseläkkeessä.

Ennakoitua eläkettä varten lasketaan työeläkearvio ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään. Eläkkeessä ei kuitenkaan oteta huomioon Kelassa etuoikeutettuja työeläketuloja. Varhennusvähennys otetaan tulona huomioon.

Vaikka eläkkeenhakija olisi Kelalle ilmoitettavan työeläkkeen määrän laskentahetkellä jo täyttänyt eläkeikänsä, ennakoitu eläke ei sisällä eläkekarttumaa ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeiseltä ajalta.

Työeläkearviokysely antaa Kelalle työeläkearvion määrän, joka on alimpaan eläkeikään mennessä karttunut eläke ilman etuoikeutettuja karttumia ja korotuksia. Kela indeksoi tämän määrän palkkakertoimella sen ajankohdan tasoon, jonka tasossa Kela tarvitsee ennakoidun eläkkeen, mikäli työeläkearviokyselyn palauttama määrä on eri vuoden tasossa kuin Kelan vanhuuseläkkeen alkamisaika. Esimerkiksi jos Kela tekee työeläkearviokyselyn vuonna 2022, määrä on tämän vuoden palkkakertoimen tasossa. Jos Kelan vanhuuseläke alkaa jo vuonna 2021, Kela indeksoi määrän palkkakertoimella vuoden 2022 tasosta vuoden 2021 tasoon. Samoin menetellään myös toiseen suuntaan eli jos työeläkearvion määrä olisi saatu vuoden 2021 tasossa ja Kelan vanhuuseläke alkaisi vasta vuonna 2022, Kela indeksoi työeläkearviokyselyltä saadun määrän palkkakertoimella vuoden 2021 tasosta vuoden 2022 tasoon.

Kansaneläkkeen laskennassa tarvittava osittaisen vanhuuseläkkeen määrä

Kela tarvitsee vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja leskeneläkkeen laskemista varten työeläkejärjestelmältä varhentamattoman osittaisen vanhuuseläkkeen määrän. Varhentamaton määrä indeksoidaan työeläkeindeksillä laskentavuoden tasoon ja tarkistetaan elinaikakertoimella. Jos osittainen vanhuuseläke sisältää lykkäyskorotusta, Kela tarvitsee määrän, joka ei sisällä lykkäyskorotuksen osuutta.

Jos eläkkeensaaja saa Kelasta varhennetun vanhuuseläkkeen tai vanhuuseläkkeen, otetaan siinä tuloksi varhentamaton osittainen vanhuuseläke ja lisäksi ennakoidun työeläkkeen (alimpaan eläkeikään karttunut kokonaiseläke) ja osittaisen vanhuuseläkkeen erotus. Ennakoidun työeläkkeen määrän Kela saa ansaintajärjestelmästä työeläkearviokyselyllä tai tarvittaessa lomakkeella.

Asumistukea ja takuueläkettä varten Kela tarvitsee myös maksettavan osittaisen vanhuuseläkkeen määrän.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen

Kun Kelalle ilmoitetaan osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen työkyvyttömyyseläke, ei osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennystä lisätä tuloksi. Kelalle ilmoitetaan maksussa oleva työkyvyttömyyseläke, pois lukien etuoikeutetut tulot. Kun tämä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeinen työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi Kela ottaa vanhuuseläkkeen kansaneläkkeessä tulona huomioon ilman lisättyä varhennusvähennyksen osuutta.

Kelan tarvitsema työeläkkeen määrä osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Kelalle ilmoitetaan osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke, jossa osittaisen vanhuuseläkkeen pohjaeläkkeestä on poistettu mahdollinen korotetun karttuman (4,5 %) osuus. Lisäksi poistetaan etuus, joka perustuu lakiin valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (VEKL). Vanhuuseläkkeen määrän Kela tarvitsee varhentamattomana ja ilman lykkäyskorotusta.

Kelasta ei makseta työuraeläkettä. Kelasta voidaan maksaa jotain muuta etuutta, jossa työuraeläke otetaan huomioon. Kelalle ilmoitetaan maksussa oleva työuraeläke, pois lukien etuoikeutetut tulot.

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen perhe-eläke otetaan huomioon samalla tavalla kuin perhe-eläke muutoinkin eli Kelalle ilmoitetaan eläkkeen määrä pois lukien VEKL-osuus ja mahdollinen työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotus. Eläkkeen määrään ei lisätä varhennusvähennystä.

Kansaneläke tarkistetaan työeläkettä myönnettäessä

Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty vain Kelasta, Kelan eläke tarkistetaan, kun työeläke myönnetään. Työeläke otetaan tällöin huomioon Kelan eläkkeen määrää laskettaessa.

Jos Kelan vanhuuseläkkeessä on otettu eläketulona huomioon ennakoitu työeläke, tarkistetaan kansaneläke siinä vaiheessa, kun työeläke myönnetään. Työeläke otetaan huomioon myönnetyn työeläkkeen suuruisena (lukuun ottamatta etuoikeutettuja työeläkkeen osia).

Jos työeläke on otettu tulona huomioon jo aiemmin ja työeläkkeessä tapahtuu myöhemmin muu kuin indeksisidonnaisuudesta johtuva muutos, Kelan eläke tarkistetaan ja huomioon otetaan muuttunut työeläkkeen määrä. Pelkkä työeläkkeen indeksikorotus tai kertakorotus ei aiheuta kansaneläkkeen tarkistamista.

Kelalle ilmoitettava myönnettävä työeläkkeen määrä, kun työeläkkeessä on yli 63 vuoden iän jälkeen ansaittua eläkettä

Kelalle ilmoitettava työeläkkeen määrä sisältää koko ansaitun työeläkekarttuman lukuun ottamatta ennen 1.1.2017 yli 63 vuoden iässä tehdystä työstä karttunutta eläkettä, karttumisprosentista riippumatta. Kelalle ei ilmoiteta myöskään eläkkeen rinnalla yli 63 vuoden iässä karttunutta eläkettä ajalta ennen 1.1.2017.

Kelalle ilmoitettava ennakoidun työeläkkeen määrä vuodesta 2017 alkaen

Ennen vuotta 1954 syntyneet

Vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneet

1954 ja sen jälkeen syntyneillä otetaan huomioon alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä karttunut eläke ilman lykkäyskorotusta ja muita etuoikeutettuja tuloja.