Työeläke lasketaan työuran ansioiden ja karttumisprosentin perusteella, joka vuoden 2017 alusta on pääsääntöisesti 1,5.

Työeläkettä karttuu pääsääntöisesti kunkin vuoden eläkkeen perusteena olevista työansioista, jotka on maksettu työntekijälle 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun saakka. Vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja määräytyy syntymävuoden mukaan ja se on

  • 68 vuotta vuonna 1957 tai sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta vuosina 1958 – 1961 syntyneillä
  • 70 vuotta vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneillä.

Yrittäjille eläkettä karttuu 18 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Eläkkeen karttuminen työansiosta

Eläkettä karttuu työntekijän vuosiansioista 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun. Yrittäjille eläkettä karttuu 18 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

1,5 prosentin karttumisprosentista poiketen 31.12.2025 saakka ikävälillä 53–62 vuotta eläkkeen perusteena olevista ansioista karttuu eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen aikaisista ansioista eläkettä karttuu myös 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttuminen muista kuin työansioista

Eläkesuhteen ansiot

Uutta eläkettä karttuu työkyvyttömyyseläkkeen ajalta. Edellytyksenä on, että työkyvyttömyyseläke päättyy ja uusi eläke alkaa uusin perustein myöhemmin. Eläkettä karttuu tulevan ajan ansiosta 1,5 prosenttia vuodessa.

Palkattomat ajat

Eläkettä karttuu eläkkeeseen oikeuttavilta palkattomilta ajoilta. Palkattomien aikojen etuuksista karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun asti. Työttömyyspäivärahajaksoilta eläkettä karttuu kuitenkin 17 ikävuoden ja alimman vanhuuseläkeiän välillä.

Eläkettä ei kartu, jos palkattoman ajan etuus on maksettu eläkkeen aikana.

Palkattomien aikojen etuuksien perusteella karttuneeseen eläkkeeseen on oikeus, jos eläkkeenhakijalla on työuransa aikana ennen eläketapahtumavuotta työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita vähintään 19 578,92 euroa (vuoden 2023 tasossa).

Eläkkeen korvaaminen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta

Tutkintoon johtanut opiskelu ja alle kolmivuotiaan lapsen hoito kotihoidontuen saamisajalta kartuttavat työeläkkeeseen verrattavaa etuutta. Etuuden peruste on aina kiinteä. Karttumisprosentti ja etuuden saamisen edellytykset ovat samat kuin palkattomien aikojen etuuksissa.

Karttumaa tutkinnosta ja alle kolmivuotiaan lapsen kotihoidontuen saamisajalta ei kuitenkaan saa ajalta ennen vuotta 2005. Muista palkattoman ajan etuuksista poiketen karttuminen alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Tuleva aika

Työkyvyttömyyseläkkeisiin sisältyy tulevan ajan eläkeosa, jos eläkkeenhakijalla on työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita vähintään 19 578,92 euroa (vuoden 2023 tasossa) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltävän 10 kalenterivuoden aikana. Tulevan ajan edellytykseen otetaan huomioon myös muissa EU-maissa saadut työansiot.

Tulevan ajan ansiosta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia vuodessa työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän. Jos ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää ei ole vielä eläketapahtumahetkellä vahvistettu, tuleva aika lasketaan sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää ikäluokkansa lähimmälle ikäluokalle vahvistetun alimman vanhuuseläkeiän. Julkisilla aloilla tuleva aika lasketaan ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään tai sitä alempaan ammatilliseen eläkeikään tai eroamisikään.

Ansiot ja eläkkeet tarkistetaan indeksillä

Eläkettä laskettaessa aikaisempien vuosien ansiot tarkistetaan eläkkeen alkamishetken tasoon palkkakertoimella. Maksussa oleva eläke tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Elinaikakerroin

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke sopeutetaan eliniän odotteeseen elinaikakertoimella. Vanhuuseläkkeen alkaessa eläke kerrotaan sille vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jonka aikana työntekijä täyttää 62 vuotta. Jos vanhuuseläke alkaa ennen kyseistä vuotta, vanhuuseläke kerrotaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaessa ansaittu eläke kerrotaan työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Elinaikakerrointa ei sovelleta perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläke lasketaan edunjättäjän eläkkeen perusteella, johon elinaikakerrointa on mahdollisesti sovellettu.

Kertakorotus

Työkyvyttömyyseläkkeitä korotetaan iän mukaisella kertoimella sen vuoden alusta, johon mennessä eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 kalenterivuotta.

Ensisijaisen etuuden vähentäminen ja yhteensovitus

Eläkkeestä vähennetään eläkkeensaajan saama liikennevakuutuslain ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen etuus. Nämä etuudet ovat ensisijaisia työeläkkeeseen nähden. Potilasvakuutuslain mukaiset korvaukset eivät ole enää vuodesta 2021 alkaen sattuvissa eläketapahtumissa ensisijaisia työeläkkeeseen nähden. Potilasvakuutuslaki tuli voimaan 1.1.2021 ja korvasi aiemmin voimassaolleen potilasvahinkolain.

Julkisten alojen työeläkelakien mukaan vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneeseen eläkkeeseen tehdään yhteensovitus työeläkkeiden kesken.