Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 114 §:n, merimieseläkelain (1290/2006) 111 §:n, yrittäjän eläkelain (1272/2006) 99 §:n ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 94 §:n nojalla:

Vanhuuseläke ja leskeneläke

Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukaisella kertoimella.

Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 2 mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla liitteessä 1 olevan taulukon 3 mukaisella kertoimella.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä liitteessä 2 olevan taulukon 1 mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella.

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison elinikäisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 1 taulukosta 1. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison määräaikaisen leskeneläkkeen kerroin saadaan liitteen 2 taulukoista 2 ja 3.

Lapsen ikää vastaava kerroin saadaan liitteen 2 taulukosta 4.

Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen maksamisen ajankohta

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai edunsaajana olevan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen maksamisen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja edunsaajana olevan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään liitteissä 1 ja 2 olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Tällä asetuksella kumotaan eläkkeen kertasuorituskertoimista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1039/2016).

Kertasuoritukseen, jonka ajankohta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.